Pesticīdu atliekas cilvēkiem paredzētā pārtikā un dzīvnieku barībā

Lai aizsargātu cilvēku un dzīvnieku veselību, visiem pārtikas produktiem un dzīvnieku barībai, kas paredzēta patēriņam Eiropas Savienībā (ES), ir piemērojami maksimāli pieļaujamie pesticīdu atlieku līmeņi to sastāvā. Ar šo ES tiesību aktu regulē līmeņus dažādiem pārtikas produktiem un nosaka maksimāli pieļaujamo sākotnējo robežu.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 396/2005 (2005. gada 23. februāris), ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK.

KOPSAVILKUMS

Lai aizsargātu cilvēku un dzīvnieku veselību, visiem pārtikas produktiem un dzīvnieku barībai, kas paredzēta patēriņam Eiropas Savienībā (ES), ir piemērojami maksimāli pieļaujamie pesticīdu atlieku līmeņi to sastāvā. Ar šo ES tiesību aktu regulē līmeņus dažādiem pārtikas produktiem un nosaka maksimāli pieļaujamo sākotnējo robežu.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar šo regulu paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes produktos, kas paredzēti lietošanai cilvēku vai dzīvnieku uzturā. Šie Eiropas Komisijas noteiktie maksimālie atlieku līmeņi (MAL) ietver:

MAL visiem kultūraugiem un pesticīdiem ir atrodama Komisijas MAL datubāzē.

Pārtikas produkti, kuriem piemērojams šis tiesību akts

Šis tiesību akts attiecas uz visiem produktiem, kas paredzēti cilvēku un dzīvnieku patēriņam un kas uzskaitīti I pielikumā.

Šiem produktiem noteiktās robežas nepiemēro, ja tie ir paredzēti:

Izņēmumi

Noteiktas Komisijas uzskaitītās vielas (VII pielikums) var atļaut, ja pat ir pārsniegts to MAL, ja tās atbilst šādiem nosacījumiem:

Drošības novērtējums

Par drošības novērtējumu jauniem MAL noteikšanas pieteikumiem ir atbildīga Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA). Šo novērtējumu veic, pamatojoties uz to toksicitāti, maksimālajiem prognozētajiem līmeņiem pārtikā un patērētāju uzturā. Pamatojoties uz EFSA atzinumu, Komisija pieņem regulu, lai noteiktu jaunu MAL vai grozītu vai svītrotu esošo.

Paraugu ņemšana

ES ir izveidojusi programmu, saskaņā ar kuru katru gadu tiek pārbaudīts noteikts produktu saraksts, lai pārliecinātos par to atbilstību pesticīdu MAL.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Kopš 2005. gada 5. aprīļa.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas un EFSA tīmekļa vietnēs, kas veltītas maksimāli pieļaujamajiem pesticīdu atlieku līmeņiem.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 396/2005

5.4.2005.

-

OV L 70, 16.3.2005., 1.-16. lpp.

Regulas (EK) Nr. 396/2005 turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 400/2014 (2014. gada 22. aprīlis) par saskaņotu Savienības daudzgadu kontroles programmu 2015., 2016. un 2017. gadam, lai nodrošinātu atbilstību maksimāli pieļaujamajiem pesticīdu atlieku līmeņiem augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un uz tās un novērtētu šo atlieku iedarbību uz patērētājiem (OV L 119, 23.4.2014., 44.-56. lpp.).

Pēdējo reizi atjaunots: 23.04.2015