Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) — kā ES reglamentē ķimikālijas

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 1907/2006 par ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

REACH (ķimikāliju reģistrēšana, vērtēšana, licencēšana un ierobežošana) regula nodrošina visaptverošu tiesisko regulējumu attiecībā uz ķimikāliju ražošanu un izmantošanu Eiropā. Iepriekš valsts iestādēm uzticēto pienākumu nodrošināt, ka ES ražotās, importētās, pārdotās un izmantotās ķimikālijas ir drošas, ar šo regulu nodod nozares uzņēmumiem. Ar to arī:

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

2013. gadā Eiropas Komisija izvērtēja REACH regulas pirmos piecus darbības gadus un secināja, ka būtiskas izmaiņas nav nepieciešamas līdz 2018. gada 1. jūnijam, kas ir termiņš noteiktu vielu reģistrēšanai.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2007. gada 1. jūnija.

KONTEKSTS

Ķimikāliju rūpniecība ir viena no lielākajām ES rūpniecības nozarēm. Tai ir ļoti būtiska loma mūsu ikdienas dzīvē un ekonomikas konkurētspējas nodrošināšanā. ES ir pieņēmusi tiesību aktus, kas ļauj ķimikāliju rūpniecībai (un arī citām rūpniecības nozarēm, kurās izmanto ķimikālijas) attīstīties un ieviest inovācijas, vienlaikus nodrošinot, ka produkti ir droši cilvēkiem un videi.

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 136, 29.5.2007., 3.–280. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 turpmākie grozījumi un izmaiņas, kā arī tās pielikumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Regula (EK) Nr. 771/2008 (2008. gada 1. augusts), ar ko nosaka Eiropas Ķimikāliju aģentūras Apelācijas padomes organizācijas un procedūras noteikumus (OV L 206, 2.8.2008., 5.–13. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Regula (EK) Nr. 440/2008 (2008. gada 30. maijs) par testēšanas metožu noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (OV L 142, 31.5.2008., 1.–739. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Regula (EK) Nr. 340/2008 (2008. gada 16. aprīlis) par maksājumiem Eiropas Ķimikāliju aģentūrai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (OV L 107, 17.4.2008., 6.–25. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Regula (EK) Nr. 1238/2007 (2007. gada 23. oktobris), ar ko paredz noteikumus par Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras Apelācijas padomes locekļu kvalifikāciju (OV L 280, 24.10.2007., 10. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 06.04.2018