Starptautiskā tirdzniecība ar bīstamām ķīmiskām vielām (Roterdamas konvencija)

 

KOPSAVILKUMS:

Roterdamas konvencija

Lēmums 2003/106/EK, ar ko apstiprina Roterdamas konvenciju

Lēmums 2006/730/EK, ar ko noslēdz Roterdamas konvenciju

KĀDS IR ŠĪS KONVENCIJAS UN LĒMUMU MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Konvencija:

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS

Konvencija stājās spēkā 2004. gada 24. februārī.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTI

Roterdamas konvencija par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta piekrišana attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem (OV L 63, 6.3.2003., 29.–47. lpp.)

Padomes Lēmums 2003/106/EK (2002. gada 19. decembris), ar ko Eiropas Kopienas vārdā apstiprina Roterdamas Konvenciju par iepriekš norunātas piekrišanas procedūru attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem starptautiskajā tirdzniecībā (OV L 63, 6.3.2003., 27.–28. lpp.)

Padomes Lēmums 2006/730/EK (2006. gada 25. septembris), lai Eiropas Kopienas vārdā noslēgtu Roterdamas Konvenciju par iepriekš norunātas piekrišanas procedūru attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem starptautiskajā tirdzniecībā (OV L 299, 28.10.2006., 23.–25. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 649/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu (OV L 201, 27.7.2012., 60.–106. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 649/2012 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 06.08.2020