Ķimikāliju radīto apdraudējumu novēršana (Stokholmas Konvencija)

 

KOPSAVILKUMS:

Stokholmas Konvencija par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem

Lēmums 2006/507/EK – par to, kā Eiropas Kopienas vārdā noslēdz Stokholmas Konvenciju

KĀDS IR ŠĪS KONVENCIJAS UN LĒMUMA MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Saskaņā ar konvenciju parakstītājiem ir šādi pienākumi:

Ar Konvenciju nodibina:

Jebkurš parakstītājs var izstāties no konvencijas trīs gadus pēc tās spēkā stāšanās, par to rakstiski paziņojot vienu gadu iepriekš.

ES pilda savas konvencijā noteiktās saistības, pieņemot:

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS

Konvencija stājās spēkā 2004. gada 17. maijā.

KONTEKSTS

GALVENIE TERMINI

Noturīgi organiskie piesārņotāji: ķīmiskās vielas, ko izmanto pesticīdu ražošanā un rūpnieciskajos procesos. Tie saglabājas aktīvi daudzus gadus, plaši izkliedējas, bioakumulējas* un rada apdraudējumu cilvēku veselībai un videi.
Bioakumulēties: uzkrāties dzīvu būtņu organismos.

PAMATDOKUMENTI

Stokholmas Konvencija par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem (OV L 209, 31.7.2006., 3.–29. lpp.)

Padomes Lēmums 2006/507/EK (2004. gada 14. oktobris) par to, kā Eiropas Kopienas vārdā noslēdz Stokholmas Konvenciju par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem (OV L 209, 31.7.2006., 1.–2. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1021 (2019. gada 20. jūnijs) par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (pārstrādāta redakcija) (OV L 169, 25.6.2019., 45.–77. lpp.)

Regulas (ES) 2019/1021 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par otrā Eiropas Savienības īstenošanas plāna pārskatīšanu un atjaunināšanu saskaņā ar Regulas Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem 8. panta 4. punktu (COM(2018) 848 final, 4.1.2019.)

Protokols par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem 1979. gada Konvencijai par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos (OV L 81, 19.3.2004., 37.–71. lpp.)

Padomes Lēmums 2004/259/EK (2004. gada 19. februāris), ar ko Kopienas vārdā noslēdz Protokolu 1979. gada Konvencijai par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos ar noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (OV L 81, 19.3.2004., 35.–36. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 04.09.2020