Vispārējie noteikumi: produktu drošība

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2001/95/EK par produktu vispārēju drošību

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Direktīvā, kas zināma arī kā produktu vispārējās drošības direktīva (PVDD), ir norādīts uzņēmumiem nodrošināt, ka pārdotie produkti ir droši, un veikt koriģējošās darbības, ja šāds nosacījums netiek garantēts.

Ar to ievieš ātrās reaģēšanas sistēmu bīstamiem, ar pārtiku nesaistītiem produktiem*. Ar šo direktīvu nosaka, ka uzņēmumiem ir jānodrošina, lai pārdošanā esošās preces ir drošas, un jāveic korektīvi pasākumi, ja tas tā nav.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2002. gada 15. janvāra, un ES dalībvalstu tiesību aktos tā bija jātransponē līdz 2004. gada 15. janvārim.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Produkts: jebkurš produkts, kas paredzēts pārdošanai patērētājiem vai ko varētu lietot patērētāji un kas var būt jauns, lietots vai atjaunots.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/95/EK (2001. gada 3. decembris) par produktu vispārēju drošību (OV L 11, 15.1.2002., 4.–17. lpp.)

Direktīvas 2001/95/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/417 (2018. gada 8. novembris), ar ko nosaka pamatnostādnes par to, kā vadīt Eiropas Savienības ātrās ziņošanas sistēmu “RAPEX”, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 2001/95/EK par produktu vispārēju drošību 12. pantu, un tās ziņošanas sistēmu (OV L 73, 15.3.2019, 121.–187. lpp.)

Komisijas Lēmums 2010/15/ES (2009. gada 16. decembris), ar ko nosaka pamatnostādnes Kopienas ātrās ziņošanas sistēmas “RAPEX”, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 2001/95/EK (Direktīva par produktu vispārēju drošību) 12. pantu, vadībai un paziņošanas procedūrai, kas izveidota saskaņā ar minētās direktīvas 11. pantu (OV L 22, 26.1.2010., 1.–64. lpp.)

Komisijas paziņojums saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/95/EK īstenošanu par produktu vispārēju drošību īstenošanu (OV C 38, 17.2.2009., 11.–14. lpp.)

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 3. decembra Direktīvas 2001/95/EK par produktu vispārēju drošību īstenošanu (COM(2008) 905 galīgā redakcija, 2009. gada 14. janvāris)

Pēdējo reizi atjaunots: 14.09.2015