ES noteikumi par veterināro zāļu atļaušanu, importēšanu un ražošanu

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2001/82/EK – ES kodekss, kas attiecas uz veterinārajām zālēm

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Šajā direktīvā ir izklāstīti Eiropas Savienības (ES) noteikumi par veterināro zāļu* atļaušanu, ražošanu, uzraudzību, pārdošanu, izplatīšanu un lietošanu.

To atcels un aizstās ar Regulu (ES) Nr. 2019/6 no 2022. gada 28. janvāra.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Atcelšana

Direktīva 2001/82/EK tiks atcelta un aizstāta ar Regulu (ES) 2019/6, sākot no 2022. gada 28. janvāra.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2001. gada 18. decembra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Veterinārās zāles: Jebkura viela vai vielu salikums, kas paredzēts dzīvnieku slimību ārstēšanai vai novēršanai.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/82/EK (2001. gada 6. novembris) par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz veterinārajām zālēm (OV L 311, 28.11.2001., 1.–66. lpp.)

Direktīvas 2001/82/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTAIS DOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/6 (2018. gada 11. decembris) par veterinārajām zālēm un ar ko atceļ Direktīvu 2001/82/EK (OV L 4, 7.1.2019., 43.–167. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 07.07.2016