Iepakojums un izlietotais iepakojums

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu

Direktīva (ES) 2018/852, ar ko groza Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar Direktīvu 94/62/EK pieņem ES noteikumus par iepakojuma un izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu.

Ar Direktīvu (ES) 2018/852 groza Direktīvu 94/62/EK, un tajā ir ietverti atjaunināti pasākumi, kuru uzdevumi ir:

Direktīvas 94/62/EK mērķi ir:

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

Grozītā direktīva attiecas uz jebkādu Eiropas tirgū laisto iepakojumu, kā arī uz visu izlietoto iepakojumu, neatkarīgi no tā, vai to lieto vai izmet ražošanas, tirdzniecības, biroja, veikala, mājsaimniecības vai jebkādā citā līmenī, kā arī neatkarīgi no izmantotā materiāla.

Pasākumi

ES valstīm ir jāīsteno pasākumi (piemēram, valstu programmas), ražotāja paplašinātās atbildības shēmās iestrādāti stimuli, shēmas un citi ekonomikas instrumenti, lai novērstu izlietotā iepakojuma rašanos un mazinātu iepakojuma ietekmi uz vidi.

ES valstīm būtu jāmudina palielināt tirgū laistā atkārtoti lietojamā iepakojuma* īpatsvaru un sistēmas iepakojuma atkārtotai izmantošanai, neapdraudot pārtikas nekaitīgumu. Tas var ietvert:

ES valstīm ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai sasniegtu noteiktus pārstrādes mērķrādītājus, kas atšķiras atkarībā no iepakojuma materiāla un kam šajā nolūkā piemēro jaunos aprēķināšanas noteikumus.

Mērķrādītāji

Ne vēlāk kā līdz 2025. gada 31. decembrim ir jāpārstrādā mazākais 65 svara % no visa izlietotā iepakojuma. Pārstrādes mērķrādītāji katram materiālam:

Ne vēlāk kā līdz 2030. gada 31. decembrim ir jāpārstrādā mazākais 70 svara % no izlietotā iepakojuma. Kas ietver:

Pamatprasības

ES valstīm ir jānodrošina, ka tirgū laistais iepakojums atbilst direktīvas II pielikumā minētajām pamatprasībām:

Bioloģiski noārdāms iepakojums: oksonoārdāmas* plastmasas iepakojumu neuzskata par bioloģiski noārdāmu.

Eiropas Komisija pašlaik pēta, kā pastiprināt pamatprasības nolūkā uzlabot iepakojuma dizainu atkārtotai izmantošanai un veicināt kvalitatīvu pārstrādi, kā arī stiprināt pamatprasību ieviešanu.

Iepakojuma reģenerācijas sistēmas

ES valstīm ir jānodrošina tādu sistēmu izveide, kas ietver lietotā iepakojuma un/vai izlietotā iepakojuma nodošanu un/vai savākšanu, kā arī savāktā iepakojuma un/vai izlietotā iepakojuma atkārtotu lietošanu un reģenerāciju, ieskaitot pārstrādi.

Ražotāju atbildība

ES valstīm līdz 2025. gadam ir jānodrošina, ka ir ieviestas ražotāju atbildības shēmas*, ko piemēro visam iepakojumam. Ražotāju atbildības shēmas nodrošina lietotā iepakojuma un/vai izlietotā iepakojuma nodošanu un/vai savākšanu, lai tam piemērotu visatbilstīgākās atkritumu apsaimniekošanas iespēju, kā arī savāktā iepakojuma un izlietotā iepakojuma atkārtotu lietošanu vai pārstrādi. Šīm shēmām ir jāatbilst dažām minimālajām prasībām, kas noteiktas Atkritumu pamatdirektīvā (2008/98/EK). Šīm shēmām būtu jāstimulē iepakojuma izstrādāšana, ražošana un laišana tirgū tādā veidā, kas to ļauj izmantot atkārtoti vai reģenerēt un kam ir minimāla ietekme uz vidi.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Direktīva 94/62/EK ir piemērojama kopš 1994. gada 31. decembra, un tā bija jātransponē ES valstu tiesību aktos līdz 1996. gada 30. jūnijam.

Direktīva (ES) 2018/852 ir piemērojama kopš 2018. gada 4. jūlija, un tā ir jātransponē ES valstu tiesību aktos līdz 2020. gada 5. jūlijam.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Aprites ekonomika: ekonomikas veids, kurā samazina izmantoto resursu apjomu, emisijas un enerģijas zudumus. To var panākt, izstrādājot noturīgu dizainu, veicot tehnisko apkopi, remontdarbus, izmantojot atkārtoti un reciklējot. Aprites ekonomika atšķiras no lineārās ekonomikas, kurā iegūst resursus, tos izlieto un pēc tam izmet.
Atkārtoti lietojams iepakojums: iepakojums, kas ir projektēts, izstrādāts un laists tirgū, lai aprites ciklā to pārvietotu vairākkārt, to atkārtoti piepildot vai izmantojot tam pašam nolūkam, kādam tas sākotnēji paredzēts.
Oksonoārdāms: oksonoārdāms iepakojums ir plastmasas iepakojums ar piedevām, kas izraisa tā sadalīšanos mikroskopiskās daļiņās. Tas savukārt sekmē mikroplastikāta daudzuma palielināšanos vidē.
Ražotāja atbildības shēma: ražotāja izveidota sistēma, ar kuru nodrošina, ka tas uzņemas daļu atbildības par to, lai tiktu samazināta tā produktu ražošanas, laišanas tirgū un apglabāšanas radītā ietekme uz vidi.

PAMATDOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/62/EK (1994. gada 20. decembris) par iepakojumu un izlietoto iepakojumu (OV L 365, 31.12.1994., 10.–23. lpp.)

Direktīvas 94/62/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/852 (2018. gada 30. maijs), ar ko groza Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu (OV L 150, 14.6.2018., 141.–154. lpp.)

SAISTĪTAIS DOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/98/EK (2008. gada 19. novembris) par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (OV L 312, 22.11.2008., 3.–30. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 06.11.2018