Iepakojums un izlietotais iepakojums

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar Direktīvu 94/62/EK pieņem ES noteikumus par iepakojuma un izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu.

Direktīvas 94/62/EK mērķi:

Ar Direktīvu (ES) 2018/852 tiek veikti pēdējie Direktīvas 94/62/EK grozījumi, un tajā ir ietverti atjaunināti pasākumi, kuru uzdevumi ir:

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

Direktīva attiecas uz jebkādu Eiropas tirgū laisto iepakojumu, kā arī uz visu izlietoto iepakojumu, neatkarīgi no tā, vai to lieto vai izmet ražošanas, tirdzniecības, biroja, veikala, mājsaimniecības vai jebkādā citā līmenī, kā arī neatkarīgi no izmantotā materiāla.

Pasākumi

Saskaņā ar direktīvas grozījumiem ES valstīm ir jāīsteno pasākumi (piemēram, valstu programmas), ražotāja paplašinātās atbildības shēmās iestrādāti stimuli, shēmas un citi ekonomikas instrumenti, lai novērstu izlietotā iepakojuma rašanos un mazinātu iepakojuma ietekmi uz vidi.

ES valstīm būtu jāmudina palielināt tirgū laistā atkārtoti lietojamā iepakojuma* īpatsvaru un sistēmas iepakojuma atkārtotai izmantošanai, neapdraudot pārtikas nekaitīgumu un patērētāju drošību. Tas var ietvert:

ES valstīm ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai sasniegtu pārstrādes mērķrādītājus, kas atšķiras atkarībā no iepakojuma materiāla. Šajā nolūkā tām ir jāpiemēro jaunie aprēķināšanas noteikumi ziņošanai par jaunajiem pārstrādes mērķrādītājiem, kas jāsasniedz līdz 2025. un 2030. gadam.

Mērķrādītāji

Līdz 2025. gada 31. decembrim ir jāpārstrādā mazākais 65 svara % no visa izlietotā iepakojuma. Pārstrādes mērķrādītāji katram materiālam ir šādi:

Līdz 2030. gada 31. decembrim ir jāpārstrādā mazākais 70 svara % no visa izlietotā iepakojuma. Tas ietver:

Pamatprasības

ES valstīm ir jānodrošina, ka tirgū laistais iepakojums atbilst direktīvas II pielikumā minētajām pamatprasībām:

Ar grozīto direktīvu tika precizēta atšķirība starp iepakojumu, kas ir reģenerējams kompostēšanas un bioloģiski noārdāma izlietotā iepakojuma veidā, un noteikts, ka oksonoārdāmās plastmasas iepakojums (plastmasas iepakojums ar piedevām, kas to sadala mikroskopiskās daļiņās un veicina mikroplastmasu klātbūtni vidē) nav uzskatāms par bioloģiski noārdāmu iepakojumu.

Eiropas Komisija pašlaik pēta, kā pastiprināt pamatprasības nolūkā uzlabot iepakojuma dizainu atkārtotai izmantošanai un veicināt kvalitatīvu pārstrādi, kā arī stiprināt pamatprasību ieviešanu.

Iepakojuma reģenerācijas sistēmas

ES valstīm ir jānodrošina tādu sistēmu izveide, kas ietver lietotā iepakojuma un/vai izlietotā iepakojuma nodošanu un/vai savākšanu, kā arī savāktā iepakojuma un/vai izlietotā iepakojuma atkārtotu lietošanu un reģenerāciju, ieskaitot pārstrādi.

Ražotāju atbildība

Informācijas sistēmas un ziņošana

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Aprites ekonomika: ekonomikas veids, kurā samazina izmantoto resursu apjomu, emisijas un enerģijas zudumus. To var panākt, izstrādājot noturīgu dizainu, veicot tehnisko apkopi, remontdarbus, izmantojot atkārtoti un reciklējot. Aprites ekonomika atšķiras no lineārās ekonomikas, kurā iegūst resursus, tos izlieto un pēc tam izmet.
Atkārtoti lietojams iepakojums: iepakojums, kas ir projektēts, izstrādāts un laists tirgū, lai aprites ciklā to pārvietotu vairākkārt, to atkārtoti piepildot vai izmantojot tam pašam nolūkam, kādam tas sākotnēji paredzēts.
Ražotāja paplašinātas atbildības shēmas: sistēmas, kas izveidotas, lai nodrošinātu, ka ražotāji uzņemas finansiālu vai finansiālu un organizatorisku atbildību par produkta aprites cikla atkritumu apsaimniekošanas posmu. Modulējot maksājumus, kas ražotājiem jāmaksā par iepakojuma laišanu tirgū, EPR shēmas ļauj ražotājiem un ES valstīm veicināt tādu ražojumu un to sastāvdaļu izstrādi, kas rada mazāku kaitīgumu videi.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/62/EK (1994. gada 20. decembris) par iepakojumu un izlietoto iepakojumu (OV L 365, 31.12.1994., 10.–23. lpp.)

Direktīvas 94/62/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/98/EK (2008. gada 19. novembris) par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (OV L 312, 22.11.2008., 3.–30. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Lēmums 2005/270/EK (2005. gada 22. marts), ar ko nosaka datu bāzu sistēmu formātus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu (OV L 86, 5.4.2005., 6.–12. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 15.06.2020