Ģenētiski modificēti organismi — izsekojamība un marķēšana

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 1830/2003 par ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) izsekojamību un marķēšanu, kā arī no ĢMO ražotu pārtikas un lopbarības produktu izsekojamību

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to ievieš noteikumus, lai nodrošinātu, ka produktus, kas satur ĢMO*, un no tiem ražotu pārtiku un lopbarību ir iespējams izsekot visos ražošanas un izplatīšanas ķēdes posmos.

Šie noteikumi attiecas uz marķēšanu, videi un veselībai radīto risku uzraudzību un spēju vajadzības gadījumā izņemt produktus no tirgus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Izsekojamība

Izsekojamība (spēja izsekot ĢMO un produktus, kas ražoti no ĢMO, visos ražošanas un izplatīšanas ķēdes posmos) ir būtiski svarīga, lai patērētājiem un pārtikas tirdzniecības nozarei nodrošinātu informāciju un drošības garantijas attiecībā uz pārtiku/lopbarību, kas ražota no ĢMO. Tas viņiem ļauj izdarīt apzinātu izvēli, pamatojoties uz precīzu marķējumu.

Trīs galvenās tirgotājiem izvirzītās prasības ir šādas:

Šī informācija ir jāsniedz katrā ražošanas un izplatīšanas ķēdes posmā un jāglabā piecus gadus.

Marķējums

Uz patērētājiem paredzētā iepakojuma vai uz fasētiem produktiem, kas satur ĢMO, ir jābūt šādam marķējumam: “Šis produkts satur ģenētiski modificētus organismus” vai “Šis produkts satur ģenētiski modificētu(-us) [organisma(-u) nosaukums(-i)]”.

Pārbaude un kontrole

ES valstīm ir jāveic pārbaudes pasākumi, paraugu pārbaudes un testēšana, lai nodrošinātu atbilstību noteikumiem par ĢMO marķēšanu.

Katrai valstij ir arī jāpiemēro efektīvas sankcijas par pārkāpumiem. Produktus var izņemt no tirgus, ja tie rada neparedzētu kaitīgu iedarbību uz veselību vai vidi.

Valstu iestādēm tiek sniegtas Eiropas Komisijas izstrādātas tehniskās vadlīnijas. Komisija uztur centrālo reģistru, kurā ir iekļauts ĢMO standartmateriāls, ko izmanto ES atļauto ĢMO noteikšanai, kā arī informācija par ĢMO, kuru aprite nav atļauta.

Atbrīvojumi

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2003. gada 7. novembra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija ir pieejama tīmekļa vietnē Izsekojamība un marķēšana — ES noteikumi.

GALVENAIS TERMINS

* Ģenētiski modificēti organismi ir augi vai dzīvnieki, kuru šūnu un ģenētiskā uzbūve ir pārveidota, lai tie dotu lielāku ražu vai būtu izturīgāki pret slimībām.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1830/2003 (2003. gada 22. septembris), kas attiecas uz ģenētiski modificētu organismu izsekojamību un marķēšanu, kā arī no ģenētiski modificētiem organismiem ražotu pārtikas un lopbarības produktu izsekojamību, un ar ko groza Direktīvu 2001/18/EK (OV L 268, 18.10.2003., 24.–28. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1830/2003 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/18/EK (2001. gada 12. marts) par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un Padomes Direktīvas 90/220/EEK atcelšanu (OV L 106, 17.4.2001., 1.–39. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Lēmumu pieņemšanas procedūras pārskatīšana attiecībā uz ģenētiski modificētiem organismiem (ĢMO) (COM(2015) 176 final, 22.4.2015.)

Pēdējo reizi atjaunots: 18.04.2016