Ģenētiski modificēta pārtika un barība

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tajā ir izklāstīti atļauju izsniegšanas un uzraudzības noteikumi attiecībā uz ģenētiski modificētiem organismiem (ĢMO), kā arī ģenētiski modificētas pārtikas un dzīvnieku barības marķēšanas noteikumi.

Tās mērķi ir aizsargāt:

cilvēku dzīvību un veselību;

dzīvnieku veselību un labturību;

vides un patērētāju intereses.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šī regula attiecas uz:

pārtikā vai dzīvnieku barībā izmantotajiem ĢMO;

pārtiku vai dzīvnieku barību, kas satur ĢMO;

pārtiku vai dzīvnieku barību, kas ražota no vai kuras sastāvā irsastāvdaļas , kas ražotas no ĢMO.

Atļaujas pieteikums

1.

Ražotāji iesniedz vienu pieteikumu par visiem izmantošanas veidiem — pārtika, dzīvnieku barība un kultivēšana.

2.

Divu nedēļu laikā attiecīgās ES valsts kompetentā iestāde apliecina pieteikuma saņemšanu un informē par to Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA).

3.

EFSA ir jāizskata pieteikums sešu mēnešu laikā.

Risku pārvaldība

Eiropas Komisija atbild par riska pārvaldību.

Pamatojoties uz EFSA atzinumu, Komisija sagatavo ieteikumu attiecībā uz pieteikuma pieņemšanu vai noraidīšanu.

Ja komiteja apstiprina priekšlikumu, Komisija to pieņem. Pretējā gadījumā Padome izvērtē lēmumprojektu un pieņem lēmumu par to, vai Komisijai būtu jāpieņem priekšlikums vai ne.

Marķēšana

ĢMO saturošai pārtikai un barībai jābūt skaidri marķētai.

Taču, ja pārtika vai barība satur mazāk nekā 0,9 % ĢMO, to nav nepieciešams marķēt, ja vien ĢMO saturs ir tehniski nenovēršams.

KONTEKSTS

GALVENAIS TERMINS

* Ģenētiski modificēts organisms: organisms, kura ģenētiskais materiāls ir izmainīts ar gēnu inženierijas palīdzību, iekļaujot tajā gēnus, kurus tas dabiskā veidā nesaturētu.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1829/2003 (2003. gada 22. septembris) par ģenētiski modificētu pārtiku un barību (OV L 268, 18.10.2003., 1.–23. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1829/2003 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 503/2013 (2013. gada 3. aprīlis) par ģenētiski modificētas pārtikas un barības atļauju pieteikumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1829/2003 un par Komisijas Regulas (EK) Nr. 641/2004 un Komisijas Regulas (EK) Nr. 1981/2006 grozījumiem (OV L 157, 8.6.2013., 1.–48. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/412 (2015. gada 11. marts), ar ko Direktīvu 2001/18/EK groza attiecībā uz iespēju, ka dalībvalstis var ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) audzēšanu savā teritorijā (OV L 68, 13.3.2015., 1.–8. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 24.11.2015