Augļu sulas un līdzīgi produkti

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2001/112/EK, kas attiecas uz pārtikai paredzētām augļu sulām un dažiem līdzīgiem produktiem

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar šo tiesību aktu pieņemt noteikumus par augļu sulu sastāvu, to reģistrētajiem nosaukumiem, ražošanas specifikācijām un marķēšanu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Augļu sulas

Šī direktīva attiecas uz šādiem produktiem:

Šie produkti ir definēti, ņemot vērā to sastāvu un sagatavošanas procesus, lai nodrošinātu, ka tirdzniecībā tiek lietoti pareizi termini tādā veidā, kas nemaldina patērētājus. Šajā direktīvā ir definēti arī īpaši (tradicionāli) apzīmējumi, ko izmanto noteiktās valstīs un valodās.

Marķēšana

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2002. gada 12. janvāra, un ES valstu tiesību aktos tā bija jātransponē līdz 2003. gada 11. jūlijam.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 2001/112/EK (2001. gada 20. decembris), kas attiecas uz pārtikai paredzētām augļu sulām un dažiem līdzīgiem produktiem (OV L 10, 12.1.2002., 58.–66. lpp.)

Direktīvas 2001/112/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1040/2014 (2014. gada 25. jūlijs), ar ko groza Padomes Direktīvu 2001/112/EK, kas attiecas uz pārtikai paredzētām augļu sulām un dažiem līdzīgiem produktiem, lai tās I pielikumu pielāgotu tehnikas attīstībai (OV L 288, 2.10.2014., 1.–2. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 29.05.2020