Kafijas un cigoriņu ekstrakti

Tiesību aktu saskaņošana attiecībā uz kafijas ekstraktu un cigoriņu ekstraktu tirdzniecību veicina kopējā tirgus attīstību šajā nozarē un vienlaikus aizsargā ražotāju un patērētāju intereses.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/4/EK (1999. gada 22. februāris), kas attiecas uz kafijas ekstraktiem un cigoriņu ekstraktiem [Skatīt grozošo(-os) aktu(-us)].

KOPSAVILKUMS

Ar šo direktīvu tiek vienkāršoti tiesību akti, kurus iepriekš reglamentēja Direktīva 77/436/EEK, attiecībā uz kafijas ekstraktiem un cigoriņu ekstraktiem. Tās mērķis ir aizsargāt patērētāju un ražotāju intereses, nosakot noteikumus par šo produktu aprakstiem, definīcijām un īpašībām.

Darbības joma

Direktīva ir piemērojama šādiem produktiem:

Šiem produktiem ir jāatbilst noteiktām minimālajām sastāva prasībām, jo īpaši attiecībā uz sausnas saturu.

Marķēšana

Kafijas un cigoriņu ekstrakti ir jāmarķē saskaņā ar Direktīvas 2000/13/EK noteikumiem attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu. Tomēr šo produktu tirdzniecībā var izmantot tikai iepriekš minētos aprakstus, kurus var papildināt ar informāciju par formu (pasta, šķidrums, koncentrēts u. c.), pievienotām vielām un kofeīna saturu. Tāpat obligāti jānorāda minimālais sausnas saturs uz kafijas pamata vai minimālais sausnas saturs uz cigoriņu pamata, izsakot to kā procentuālo daļu no gatavā produkta svara.

Citi noteikumi

Šīs direktīvas noteikumiem atbilstošu kafijas un cigoriņu ekstraktu tirdzniecību nedrīkst apgrūtināt konfliktējoši valsts noteikumi.

Šīs direktīvas piemērošanā Komisijai palīdz Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 1999/4/EK

13.3.1999.

13.9.2000.

OV L 66, 13.3.1999.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 1882/2003

20.11.2003.

-

OV L 284, 31.10.2003.

Regula (EK) Nr. 1137/2008

11.12.2008.

-

OV L 311, 21.11.2008.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Direktīva 2002/67/EK (2002. gada 18. jūlijs) par hinīnu saturošo un kofeīnu saturošo pārtikas produktu marķēšanu [OV L 191, 19.7.2002.].

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1021/2013, ( 2013. gada 9. oktobris ), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 1999/4/EK un 2000/36/EK un Padomes Direktīvas 2001/111/EK, 2001/113/EK un 2001/114/EK attiecībā uz Komisijai piešķiramajām pilnvarām Dokuments attiecas uz EEZ [Oficiālais Vēstnesis L 287, 29.10.2013.].

Pēdējā atjaunināšana: 29.04.2014