Jauni pārtikas produkti un pārtikas produktu sastāvdaļas

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 258/97, kas attiecas uz jauniem pārtikas produktiem un jaunām pārtikas produktu sastāvdaļām

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šī regula attiecas uz tādiem jauniem pārtikas produktiem un pārtikas produktu sastāvdaļām, ko pašlaik vēl neizmanto cilvēku uzturā.

Jauni pārtikas produkti un pārtikas produktu sastāvdaļas

Šī regula attiecas uz šādu kategoriju pārtikas produktiem un pārtikas produktu sastāvdaļām:

Regula neattiecas uz pārtikas piedevām, aromatizētājiem, ekstrahēšanas šķīdinātājiem un pārtikas fermentiem. Ģenētiski modificētiem organismiem vairs nav piemērojama šī regula, bet gan Regula (EK) Nr. 1823/2003.

Papildus tam pārtikas produkti un pārtikas produktu sastāvdaļas, uz ko attiecas šī regula, nedrīkst:

Novērtēšanas procedūra

Pirms šajā regulā minēto pārtikas produktu un pārtikas produktu sastāvdaļu laišanas tirgū tām ir jāveic ES novērtējums.

Saskaņā ar novērtēšanas procedūru tās ES valsts kompetentā iestāde, kas saņem pieteikumu, veic sākotnējo novērtējumu un nosaka, vai ir nepieciešams papildu novērtējums. Ja ne Eiropas Komisijai, ne ES valstīm nav iebildumu un ja nav nepieciešams papildu novērtējums, attiecīgā ES valsts informē pieteikuma iesniedzēju, ka tas drīkst laist produktu tirgū. Citos gadījumos ir nepieciešams lēmums par atļaujas piešķiršanu. Šo lēmumu pieņem saskaņā ar procedūrām, kuras Komisijai ierosina Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA).

Lēmums nosaka atļaujas apjomu un, ja nepieciešams, konkretizē pārtikas produkta vai pārtikas produktu sastāvdaļas izmantošanas apstākļus, apzīmējumu un tā specifikāciju, kā arī īpašas prasības marķēšanai.

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ir jāinformē par jebkuru lēmumu vai noteikumu, kas attiecas uz jaunu pārtikas produktu vai pārtikas produktu sastāvdaļu, kas varētu ietekmēt sabiedrības veselību.

Marķēšana

Ar šo regulu nosaka īpašas prasības par jaunu pārtikas produktu un pārtikas produktu sastāvdaļu marķēšanu, kas ir pievienotas Eiropas vispārējām prasībām par pārtikas produktu marķēšanu.

Neskarot vispārējās ES tiesību aktu prasības attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, jaunu pārtikas produktu un pārtikas produktu sastāvdaļu marķējumā ir jānorāda informācija par:

Pārtraukšanas procedūra

ES valsts var uz laiku pārtraukt vai ierobežot jebkura jauna pārtikas produkta vai pārtikas produktu sastāvdaļas tirdzniecību un izmantošanu tās teritorijā, ja tā uzskata, ka izmantošana apdraud cilvēku veselību vai vidi. ES valsts informē Komisiju, kas veic pasākumus saskaņā ar atļauju piešķiršanas procedūru produktu laišanai tirgū.

Atcelšana

Ar Regulu (ES) 2015/2283 atceļ Regulu (EK) Nr. 258/97 no 2018. gada 1. janvāra.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1997. gada 14. maija.

KONTEKSTS

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļā “Jauni pārtikas produkti”.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 258/97 (1997. gada 27. janvāris), kas attiecas uz jauniem pārtikas produktiem un jaunām pārtikas produktu sastāvdaļām (OV L 43, 14.2.1997., 1.–6. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 258/97 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/2283 (2015. gada 25. novembris) par jauniem pārtikas produktiem un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1169/2011 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 258/97 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1852/2001 (OV L 327, 11.12.2015., 1.–22. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 18.04.2016