Individuālie aizsardzības līdzekļi

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 89/686/EEK — individuālie aizsardzības līdzekļi

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Definīcija un darbības joma

IAL ir jebkura ierīce, kas:

Direktīva neattiecas uz:

Pamatprasības

Saskaņoti standarti

Atbilstības novērtēšana un pilnvarotās iestādes

Atbilstības deklarācija unCEzīme

ES valstis nedrīkst aizliegt, ierobežot vai traucēt laist tirgū vai nodot ekspluatācijā IAL, kuriem ir CE zīme un:

CE atbilstības zīmi piestiprina ražotājs vai arī viņa pārstāvis, kas veic uzņēmējdarbību ES teritorijā.

Atcelšana

Direktīva 89/686/EEK tiks atcelta un aizstāta ar Regulu (ES) 2016/425 no 2018. gada 21. aprīļa.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 1991. gada 31. decembrim. Tā ir piemērojama kopš 1992. gada 1. jūlija.

KONTEKSTS

Šo direktīvu papildina direktīvas par darba ņēmēju veselības aizsardzību un drošību, jo īpaši Direktīva 89/656/EEK par IAL lietošanu darba vietās.

* GALVENIE TERMINI

Tipa pārbaude: procedūra, ar ko apstiprinātā pārbaudes iestāde konstatē un apliecina, ka konkrētais IAL atbilst attiecīgajiem šīs direktīvas noteikumiem.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 89/686/EEK (1989. gada 21. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (OV L 399, 30.12.1989., 18.–38. lpp.)

Direktīvas 89/686/EEK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/425 (2016. gada 9. marts) par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 89/686/EEK (OV L 81, 31.3.2016., 51.–98. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 20.09.2016