Eiropas procedūra maza apmēra prasībām (līdz 2017. gadam)

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) 861/2007 — par Eiropas procedūru maza apmēra prasībām

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

Procedūra

ESCP nav nepieciešams advokāts, tā darbojas šādi:

Prasības iesniegšana

Prasības veidlapas labošana un/vai papildināšana

Atbildētāja informēšana

Atbildētāja atbilde

Lēmums un termiņi

Lietas izskatīšana

Pierādījumu iegūšana

Sprieduma izpilde

Izpildes atteikums

Apelācijas sūdzības

Pārskatīšana

Valodas un tulkojumi

Izmaksas

Grozījumi

Ar Regulu (ES) 2015/2421 groza Regulu (EK) Nr. 861/2007. Tā ir piemērojama kopš 2017. gada 14. janvāra.

Regula neattiecas uz Dāniju.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2009. gada 1. janvāra, izņemot noteikumus, kas ES valstīm uzliek pienākumu informēt Komisiju par jurisdikcijas aspektiem, saziņas līdzekļiem un apelācijas sūdzībām (25. pants), kas stājās spēkā 2008. gada 1. janvārī.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 861/2007 (2007. gada 11. jūlijs), ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām (OV L 199, 31.7.2007., 1.–22. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 861/2007 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/2421 (2015. gada 16. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, un Regulu (EK) Nr. 1896/2006, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru (OV L 341, 24.12.2015., 1.–13. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 25.10.2016