Eiropas procedūra maza apmēra prasībām – noteikumi, kas reglamentē pārrobežu juridiskos strīdus

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šī regula:

Procedūras principi:

Tiesvedības izmaksas:

Izmaksas sedz zaudējusī puse, un tās netiek atlīdzinātas pusei, kuras labā pieņemts spriedums, ja tās radušās bez vajadzības vai ir nesamērīgas salīdzinājumā ar prasību.

Iespējams iesniegt apelācijas sūdzību par spriedumu, ja tas ir paredzēts tiesas valsts tiesību aktos.

Sprieduma pārskatīšana:

Spriedums:

Spriedumu izpildi reglamentē izpildes dalībvalsts tiesību akti.

ES dalībvalstīm:

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪS REGULAS IR PIEMĒROJAMAS?

KONTEKSTS

GALVENIE TERMINI

Pārrobežu: vismaz vienai iesaistītajai pusei domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta ir citā ES dalībvalstī, nevis tajā, kurā ir tiesa, kas izskata lietu.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 861/2007 (2007. gada 11. jūlijs), ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām (OV L 199, 31.7.2007., 1.–22. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 861/2007 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTAIS DOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1896/2006 (2006. gada 12. decembris), ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru (OV L 399, 30.12.2006., 1.–32. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 05.05.2020