Tiesu rīkojumu, ar kuriem iesaldē noziedzīgi iegūtus līdzekļus vai pierādījumus, atzīšana ārvalstīs

KOPSAVILKUMS:

Pamatlēmums 2003/577/TI — iesaldēšanas rīkojumu izpilde ārvalstīs

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ PAMATLĒMUMA MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Kas ir iesaldēšanas rīkojums?

Tas ir tiesu iestādes izdots pagaidu rīkojums, lai neļautu likumpārkāpējiem paslēpt, pārdot vai izmantot īpašumu, dokumentus vai datus noziedzīgā darbībā.

Šis lēmums attiecas uz iesaldēšanas rīkojumiem, kurus izdod ar mērķi:

Pārkāpumi

Virkne smagu pārkāpumu netiek pakļauti darbības dubultās sodāmības pārbaudei, t. i., ka pārkāpums ir noziedzīgs nodarījums gan ES valstī, kura izdod rīkojumu (izdošanas valsts), gan ES valstī, kura rīkojumu izpilda (izpildes valsts). Tomēr pārkāpumam izdošanas valstī ir jābūt sodāmam ar vismaz trīs gadu cietumsodu. Šādi pārkāpumi ietver:

Atzīšana un izpilde

Izdošanas valsts tiesu iestāde nosūta apliecinošo dokumentu izpildes valsts tiesu iestādei, lūdzot izpildīt rīkojumu. Izpildes valsts:

Neatzīšana vai nepildīšana

Izpildes valsts var atteikties atzīt vai izpildīt rīkojumu, ja:

Izpildes atlikšana

Rīkojuma izpildi var atlikt šādos gadījumos:

Ieinteresētās puses

ES valstis nodrošina, ka jebkurai iesaldēšanas rīkojuma skartai ieinteresētai pusei, tostarp labticīgām trešām pusēm, ir pieejami tiesiskās aizsardzības līdzekļi, kas nav kavējoši attiecībā uz iesaldēšanas rīkojumu, lai aizsargātu to likumīgās intereses.

KOPŠ KURA LAIKA ŠIS LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas stājās spēkā 2003. gada 2. augustā. ES valstu tiesību aktos tas bija jāiekļauj līdz 2005. gada 2. augustam.

KONTEKSTS

Īpašuma konfiskācija un iesaldēšana.

AKTS

Padomes Pamatlēmums 2003/577/TI (2003. gada 22. jūlijs) par to, kā Eiropas Savienībā izpilda īpašuma vai pierādījumu iesaldēšanas rīkojumus (OV L 196, 2.8.2003., 45.–55. lpp.)

Labojums Padomes Pamatlēmumā 2003/577/TI (2003. gada 22. jūlijs) par to, kā Eiropas Savienībā izpilda īpašuma vai pierādījumu iesaldēšanas rīkojumus (OV L 196, 2.8.2003.) (OV L 374, 27.12.2006., 20. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Padomes Pamatlēmums 2006/783/TI (2006. gada 6. oktobris) par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu konfiskācijas rīkojumiem (OV L 328, 24.11.2006., 59.–78. lpp.)

Komisijas ziņojums, pamatojoties uz 14. pantu Padomes 2003. gada 22. jūlija Pamatlēmumā 2003/577/TI par to, kā Eiropas Savienībā izpilda īpašuma vai pierādījumu iesaldēšanas rīkojumus (COM(2008) 885 galīgā redakcija, 22.12.2008.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/41/ES (2014. gada 3. aprīlis) par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu krimināllietās (OV L 130, 1.5.2014., 1.–36. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 25.01.2016