Eiropas Savienības Padomes reglaments

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums 2009/937/ES, ar ko pieņem Padomes reglamentu

KĀDS IR REGLAMENTA MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Padome ir ES iestāde, kur tiekas ES dalībvalstu pārstāvji. Katru valsti ministru līmenī pārstāv viens pārstāvis, kurš uzņemas saistības savas valsts valdības vārdā. Kopā ar Eiropas Parlamentu Padome pilda likumdošanas funkcijas. Tā pieņem tiesību aktus saskaņā ar ierasto vai īpašo likumdošanas procedūru. Padome kopā ar Eiropas Parlamentu pilda budžeta funkcijas. Visbeidzot, Padome pilda politikas veidošanas un koordinēšanas funkcijas.

Padomes sastāvi

Eiropas Savienības Padomes prezidentūra

Coreper, komitejas un darba grupas

Padomes darbība

Kvalificēta vairākuma balsošana

2014. gada 1. novembrī tika ieviesta jauna kvalificēta vairākuma balsošanas procedūra – “dubultais balsu vairākums”.

Padomes aktu pārskatāmība un publicēšana

KOPŠ KURA LAIKA REGLAMENTS IR PIEMĒROJAMS?

Tas ir piemērojams kopš 2009. gada 1. decembra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Lēmums 2009/937/ES (2009. gada 1. decembris), ar ko pieņem Padomes reglamentu (OV L 325, 11.12.2009. 35.–61. lpp.)

Lēmuma 2009/937/ES turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes Lēmums (ES) 2020/430 (2020. gada 23. marts) par pagaidu atkāpi no Padomes reglamenta, ņemot vērā ceļošanas grūtības, ko Savienībā izraisījusi Covid-19 pandēmija (OV L 88I, 24.3.2020., 1.–2. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 19.06.2020