ES zilā karte — augsti kvalificētu darbinieku ieceļošana un uzturēšanās

 

KOPSAVILKUMS

Direktīva 2009/50/EK — nosacījumi attiecībā uz ārpussavienības valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkos

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Pārskatīšana un priekšlikums

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Šī direktīva ir piemērojama kopš 2009. gada 19. jūnija. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2011. gada 19. jūnijam.

KONTEKSTS

Plašāka informācija: “Legālā migrācija un integrācija” (Eiropas Komisija).

GALVENIE TERMINI

Augsti kvalificēts darbinieks: algots darbinieks, kuram ir īpašas prasmes, ko apliecina augsta līmeņa profesionālās kvalifikācijas.
ES zilā karte: darba un uzturēšanās atļauja, kura tiek dēvēta par “ES zilo karti” un kura tās turētājam dod tiesības dzīvot un strādāt ES valstī, kas izdevusi karti.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 2009/50/EK (2009. gada 25. maijs) par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkos (OV L 155, 18.6.2009., 17.–29. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/38/EK (2004. gada 29. aprīlis) par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1612/68 un atceļ Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK (OV L 158, 30.4.2004., 77.–123. lpp.)

Direktīvas 2004/38/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/32/ES (2013. gada 26. jūnijs) par kopējām procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai (OV L 180, 29.6.2013., 60.–95. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/801 (2016. gada 11. maijs) par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības, studiju, stažēšanās, brīvprātīga darba, skolēnu apmaiņas programmu vai izglītības projektu un viesaukles darba nolūkā (OV L 132, 21.5.2016., 21.–57. lpp.)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā tiek īstenota Direktīva 2009/50/EK par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkā (“ES zilā karte”) (COM(2014) 287 final, 22.5.2014.)

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augstprasmes nodarbinātības nolūkos (COM(2016) 378 final, 7.6.2016.)

Komisijas dienestu darba dokuments — ietekmes novērtējums, kas pievienots dokumentam “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augstprasmes nodarbinātības nolūkos un ar ko atceļ Direktīvu 2009/50/EK” (SWD(2016) 193 final, 7.6.2016.)

Komisijas dienestu darba dokuments — ietekmes novērtējums, kas pievienots dokumentam “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augstprasmes nodarbinātības nolūkos”, kopsavilkums (SWD(2016) 194 final, 7.6.2016.)

Pēdējo reizi atjaunots: 14.09.2017(1) Apvienotā Karaliste izstājas no Eiropas Savienības un 2020. gada 1. februārī kļūst par trešo valsti (valsts, kura nav Savienības dalībvalsts).