Eiropas migrācijas tīkls

KOPSAVILKUMS:

Eiropas migrācijas tīkls — Padomes lēmums 2008/381/EK.

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Ar šo lēmumu izveido Eiropas migrācijas tīklu (turpmāk tekstā — EMT), kura mērķis ir sniegt Eiropas Savienības (ES) iestādēm, ES valstīm un sabiedrībai aktuālu, objektīvu, uzticamu un salīdzināmu informāciju par migrāciju un patvērumu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Lai sasniegtu savu mērķi, EMT sadarbībā ar citām attiecīgām ES struktūrām vāc un analizē datus no dažādiem avotiem. Pēc tam tas sagatavo ziņojumus un pētījumus par stāvokli migrācijas un patvēruma jomā ES un tās valstīs, ko publicē savā informācijas apmaiņas sistēmā.

Eiropas Komisija (EK) koordinē EMT darbu sadarbībā ar valstu kontaktpunktiem (EMT VKP), kuri tiek nozīmēti katrā ES valstī un atbild par valsts migrācijas tīkla izveidi. Katru EMT VKP veido vismaz trīs eksperti patvēruma un migrācijas jomā, kas strādā politikas veidošanas, tiesību aktu, pētniecības un statistikas jomās.

Pārējie EMT VKP pienākumi ir šādi:

piedalīties EMT sanāksmēs, lai apmainītos ar informāciju un viedokļiem, kā arī sniegtu savu ieguldījumu darba programmas izstrādē;

sagatavot valstu ziņojumus un sniegt informāciju informācijas apmaiņas sistēmai;

palīdzēt izstrādāt EMT vārdnīcu un tēzauru;

izveidot mehānismu, lai atbildētu uz ad hoc lūgumiem.

EMT vadības padome (kuras priekšsēdētājs ir EK pārstāvis un kurā piedalās pa vienam pārstāvim no katras ES valsts, kā arī novērotājs no Eiropas Parlamenta) nodrošina, lai EMT darbs būtu saskaņots ar ES politiskajām prioritātēm.

EMT finansē Eiropas Komisija. Konkrēti finanšu resursus EMT darbībai un turpmākajai attīstībai nodrošina Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds.

KONTEKSTS

EMT izveides sagatavošanas posms sākās 2003. gadā, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu par visiem migrācijas aspektiem un palīdzētu izveidot vienotu patvēruma un imigrācijas politiku. Hāgas programma vēl vairāk pastiprināja nepieciešamību pēc kopīgas migrācijas analīzes, kas radīja impulsu izstrādāt Eiropas Komisijas priekšlikumu šim Padomes lēmumam, ar ko formāli izveido EMT.

AKTS

Padomes Lēmums 2008/381/EK (2008. gada 14. maijs), ar ko izveido Eiropas migrācijas tīklu

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Lēmums 2008/381/EK

21.5.2008.

OV L 131, 21.5.2008., 7.–12. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 516/2014

1.1.2014.

OV L 150, 20.5.2014., 168.–194. lpp.

Pēdējo reizi atjaunots: 22.10.2015