ES tiesību aktu pārkāpums

 

KOPSAVILKUMS:

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 258., 259. un 260. pants

KĀDS IR LESD 258. 259. UN 260. PANTA MĒRĶIS?

Šajos pantos ir izklāstītas darbības, kas jāveic, ja Eiropas Komisija vai kādas ES valsts valdība uzskata, ka kāda konkrēta ES valsts nepilda savus ES tiesību aktos paredzētos pienākumus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

ES pienākumu neizpildes iemesli var būt šādi:

Pārkāpuma procedūra

Eiropas Savienības Tiesas tiesvedība ir šāda:

Procedūra darbojas šādi:

PAMATDOKUMENTS

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija, Sestā daļa – Noteikumi par iestādēm un finanšu noteikumi – I sadaļa – Noteikumi par iestādēm – 1. nodaļa – Iestādes – 5. iedaļa – Eiropas Savienības Tiesa – 258., 259. un 260. Pants (OV C 202, 7.6.2016. 160.–161. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 12.07.2016