Otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēma (SIS II)

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 1987/2006 — otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izveide, darbība un izmantošana

Lēmums 2007/533/TI — otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izveide, darbība un izmantošana

KĀDI IR ŠĪS REGULAS UN LĒMUMA MĒRĶI?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Arhitektūra. SIS II veido šādas daļas:

Izmaksas

Procedūras noteikumi

Brīdinājumu kategorijas

Regula (EK) Nr. 1987/2006 attiecas uz brīdinājumiem (un ar tiem saistītajiem nosacījumiem) saistībā ar ārpussavienības valstu pilsoņiem, lai tiem atteiktu ieceļošanu vai uzturēšanos, jo tie rada draudus sabiedriskajai kārtībai vai valsts drošībai. Tas jo īpaši attiecas uz gadījumiem, kad:

Lēmumā 2007/533/TI ir noteikti brīdinājumi, ko izmanto, lai atbalstītu policijas un tiesu iestāžu operatīvo sadarbību krimināllietās, kā arī attiecīgās procedūras brīdinājumu iesniegšanai un ar tiem saistītajām darbībām. Brīdinājumi attiecas uz:

Lēmumā saistībā ar nozagtām, piesavinātām, pazudušām vai anulētām pasēm ir īpaši atļauts veikt datu (dokumenta numura, izdevējvalsts un dokumenta veida) apmaiņu ar Interpola darbiniekiem.

Datiem SIS II sistēmā var piekļūt tālāk uzskaitītās struktūras.

Pienākumi

Katra Šengenas zonas valsts veic tālāk aprakstītās darbības:

Pārvaldības iestāde (eu-LISA) atbild par šādiem aspektiem:

Datu aizsardzība

KOPŠ KURA LAIKA REGULA UN LĒMUMS IR PIEMĒROJAMI?

Regula ir piemērojama kopš 2007. gada 17. janvāra.

Lēmums ir piemērojams kopš 2007. gada 28. augusta.

KONTEKSTS

SIS II tiesiskā regulējuma pārskatīšana

2018. gada 19. novembrī Padome pieņēma trīs regulas par Šengenas Informācijas sistēmas izmantošanu, kas pakāpeniski aizstāj pašreizējo regulu un lēmumu, lai novērstu sistēmas potenciālās nepilnības un ieviestu vairākas būtiskas izmaiņas saistībā ar sistēmā ievadīto brīdinājumu veidiem (skatīt kopsavilkumu Pastiprināta Šengenas Informācijas sistēma). Tas palīdzēs stiprināt cīņu pret terorismu un smagiem noziegumiem, nodrošinot augsta līmeņa drošību visā ES, kā arī uzlabos migrācijas pārvaldību.

Jauno tiesisko regulējumu veido regulas šādās jomās:

Ar šīm jaunajām regulām, kuras pakāpeniski ieviesīs laikā līdz 2021. gada decembrim, sistēmā ievieš papildu brīdinājumu kategorijas, piemēram:

Ar šīm regulām arī paplašina to priekšmetu sarakstu, par kuriem var izdot brīdinājumus, tostarp viltotiem dokumentiem un vērtīgiem identificējamiem priekšmetiem, kā arī IT aprīkojumu.

Turklāt brīdinājumu ieviešana SIS sistēma attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas aizliegumiem ir kļuvusi par obligāti izpildāmu noteikumu.

Ar šīm regulām ievieš iespēju identifikācijas nolūkā izmantot sejas attēlus, jo īpaši, lai nodrošinātu konsekvenci robežkontroles procedūrās. Tajās arī atļauts iekļaut DNS profilu, lai atvieglotu pazudušu personu identifikāciju gadījumos, kad pirkstu nospiedumu dati, fotogrāfijas vai sejas attēli nav pieejami vai nav piemēroti identifikācijai.

Eiropols var piekļūt SIS iekļautajām datu kategorijām un apmainīties ar papildu informāciju ar ES valsts Sirene biroju. Turklāt ES valstīm ir jāinformē Eiropols par jebkādām atbilsmēm, ja attiecīgo personu meklē saistībā ar teroristu nodarījumu. SIS brīdinājumu kategorijām var piekļūt arī Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex) tās pilnvaru izpildei.

Plašāka informācija

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Brīdinājums: datu kopums, kas kompetentajām iestādēm ļauj identificēt personu vai priekšmetu, lai konkrēti rīkotos.
Papildinformācija: informācija, kas nav SIS II sistēmas brīdinājumu datu daļa, bet kas ir saistīta ar tiem.
Datu subjekts: identificēta vai identificējama fiziska persona.

PAMATDOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1987/2006 (2006. gada 20. decembris) par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izveidi, darbību un izmantošanu (OV L 381, 28.12.2006, 4.–23. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1987/2006 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Padomes Lēmums 2007/533/TI (2007. gada 12. jūnijs) par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izveidi, darbību un izmantošanu (OV L 205, 7.8.2007., 63.–84. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1726 (2018. gada 14. novembris) par Eiropas Savienības Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1987/2006 un Padomes Lēmumu 2007/533/TI un atceļ Regulu (ES) Nr. 1077/2011 (OV L 295, 21.11.2018., 99.–137. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1860 (2018. gada 28. novembris) par Šengenas informācijas sistēmas izmantošanu to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi (OV L 312, 7.12.2018., 1–13. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1861 (2018. gada 28. novembris) par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu robežpārbaužu jomā un ar kuru groza Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, un groza un atceļ Regulu (EK) Nr. 1987/2006 (OV L 312, 7.12.2018., 14–55. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1862 (2018. gada 28. novembris) par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu policijas sadarbībā un tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās un ar ko groza un atceļ Padomes Lēmumu 2007/533/TI un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1986/2006 un Komisijas Lēmumu 2010/261/ES (OV L 312, 7.12.2018., 56–106. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1345 (2016. gada 4. augusts) par pirkstu nospiedumu datu minimālajiem kvalitātes standartiem otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmā (SIS II) (OV L 213, 6.8.2016., 15.–20. lpp.)

Komisijas Īstenošanas Lēmums 2013/115/ES (2013. gada 26. februāris) par SIRENE rokasgrāmatu un citiem īstenošanas pasākumiem otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmai (SIS II) (OV L 71, 14.3.2013., 1.–36. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1077/2011 (2011. gada 25. oktobris), ar ko izveido Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (OV L 286, 1.11.2011., 1.–17. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Lēmums 2007/171/EK (2007. gada 16. marts) par prasību noteikšanu Šengenas Informācijas sistēmas II tīklam (3. pīlārs) (OV L 79, 20.3.2007., 29.–37. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 20.08.2019