Eiropas Savienības primārie tiesību akti

 

KOPSAVILKUMS:

ES primārie tiesību akti

KAS IR PRIMĀRIE TIESĪBU AKTI?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Primārie tiesību akti, kas zināmi arī kā primārie avoti, tiek iegūti no ES:

Primāro tiesību aktu piemērojamība:

KONTEKSTS

Papildus primārajiem tiesību aktiem ES tiesību akti ir balstīti uz sekundārajiem un papildu avotiem:

Starptautiskie nolīgumi ar valstīm, kuras nav Savienības dalībvalstis, vai ar starptautiskām organizācijām arī ir ES tiesību aktu neatņemama sastāvdaļa. Šie nolīgumi ir nošķirti no primārajiem un sekundārajiem tiesību aktiem un veido sui generis tiesību aktu kategoriju. Saskaņā ar dažiem EST spriedumiem tie var būt tieši piemērojami un tiem ir lielāks juridiskais spēks nekā sekundārajiem tiesību aktiem, kuriem ir jāatbilst minētajiem tiesību aktiem.

PAMATDOKUMENTS

Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētās versijas — Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija — Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija — Protokoli — Pielikumi Līgumam par Eiropas Savienības darbību — Deklarācijas, kas pievienotas Lisabonas Līgumu, kas parakstīts 2007. gada 13. decembrī, pieņēmušās Starpvaldību konferences Nobeiguma aktam — Atbilstības tabula (OV C 202, 7.6.2016., 1.–388. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 13.03.2020(1) No 2020. gada 1. februāra Apvienotā Karaliste izstājās no Eiropas Savienības un kļuva par trešo valsti (ārpussavienības valsti).