Eiropas Savienības regulas

Regulas ir tiesību akti, kas definēti Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 288. pantā. Tās ir vispārpiemērojamas, uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojamas visās Eiropas Savienības valstīs.

KOPSAVILKUMS

Regulas ir tiesību akti, kas definēti Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 288. pantā. Tās ir vispārpiemērojamas, uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojamas visās Eiropas Savienības valstīs.

Piemēram, kad ES nolēma rīkoties, lai labāk aizsargātu cilvēku veselību un vidi no riskiem, kas saistīti ar ķīmiskām vielām, tā pieņēma regulu par šo jautājumu.

Regula pieder pie ES sekundārajiem tiesību aktiem. To pieņem Eiropas iestādes, pamatojoties uz dibināšanas līgumiem. Tās mērķis ir nodrošināt ES tiesību aktu vienādu piemērošanu visās ES valstīs.

Regulu pieņem saskaņā ar likumdošanas procedūru. Tas ir tiesību akts, ko pieņem Padome un Parlaments saskaņā ar parasto vai īpašo likumdošanas procedūru.

Regula ir adresēta abstraktām personu kategorijām, nevis konkrētām personām. Ar to tā atšķiras no lēmuma, kura definīcija ir dota LESD 288. pantā. Tā uzliek saistības kopumā.

Pilnīga atbilstība regulai ir jānodrošina tiem, uz kuru tā attiecas. Tas ir tiesību akts, kas uzliek saistības:

ES iestādēm;

ES valstīm;

fiziskām personām, kam tā ir adresēta.

Regula ir tieši piemērojama visās ES valstīs. Tas nozīmē, ka tā:

tiek piemērota nekavējoties kā standarts visās ES valstīs bez nepieciešamības to transponēt valsts tiesību aktos;

rada tiesības un pienākumus fiziskām personām, un tādēļ tās uz to var tiešā veidā atsaukties valsts tiesās;

fiziskas personas uz to var atsaukties savās attiecībās ar citām fiziskām personām, ES valstīm vai ES iestādēm.

Tā ir piemērojama visās ES valstīs no tās spēkā stāšanās datuma (datuma, kas ir norādīts regulā, vai, ja regulā datums nav norādīts, 20 dienas pēc tās publicēšanas Oficiālajā Vēstnesī). Tās tiesiskās sekas ir vienlaicīgi, automātiski un vienādi saistošas visu valstu tiesību aktos.

Deleģētās regulas

Deleģēto aktu procedūrā (LESD 290. pants) Komisija var pieņemt deleģētas regulas, lai precizētu vai papildinātu dažus elementus vai aspektus regulā vai ES direktīvā.

Īstenošanas regulas

Īstenošanas aktu procedūrā (LESD 291. pants) Komisija drīkst pieņemt noteikumus par tādu tiesību aktu izpildi, kam vajadzīga vienota ieviešana visā ES. Komisijas īstenošanas pilnvaras ir jāīsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011.

Eiropas iestādes var arī pieņemt īstenošanas regulas, kas attiecas uz Eiropas Sociālo fondu un Eiropas Reģionālās attīstības fondu. Šī regulas veida definīcija ir dota LESD 164. un 178. pantā.

Tie ir tiesību akti, kuru spēkā esamība ir atkarīga no “pamatregulas”. Pamatregulā paredz pamatnoteikumus, bet īstenošanas regulā - konkrētus tehniskos noteikumus.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Savienības tīmekļa vietnes sadaļā, kas veltīta ES tiesību aktiem.

Pēdējā atjaunināšana: 30.08.2015