Sadarbības koordinatoru tīkls imigrācijas jomā

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 377/2004 par sadarbības koordinatoru tīkla izveidi imigrācijas jomā

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir izveidot formālu sadarbību, dibinot imigrācijas sadarbības koordinatorus (IK)* tīklus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Daudzas ES dalībvalstis nodarbina savus imigrācijas sadarbības koordinatorus ārpussavienības valstu konsulārajās iestādēs. Imigrācijas sadarbības koordinatora loma ir uzturēt tiešu saziņu ar uzņēmējas valsts iestādēm, veicinātu informācijas apmaiņu par:

ES dalībvalstīm ir jāinfomē vienai otra, Padome un Eiropas Komisija par savu imigrācijas sadarbības koordinatoru nosūtīšanu.

Imigrācijas sadarbības koordinatori, kas nosūtīti uz vienu valsti, veido vietējos tīklus, kuros viņi, it īpaši:

Sanāksmes tiek noturētas vai nu pēc ES Padomes prezidentvalsts, vai citas ES dalībvalsts iniciatīvas. Komisijas un Eiropas robežsardzes un krasta apsardzes pārstāvji piedalās tajās, ja vien operatīvi apsvērumi nepieprasa sanāksmes sasaukt bez pārstāvju klātbūtnes.

ES dalībvalstis var divpusēji vai daudzpusēji vienoties, ka imigrācijas sadarbības koordinatori, ko dalībvalsts ir norīkojusi, rūpējas par vienas vai vairāku citu dalībvalstu interesēm. Viņi var arī vienoties par kopīgu uzdevumu izpildi.

Katra semestra beigās ES Padomes prezidentvalsts izveido ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai par imigrācijas sadarbības koordinatoru aktivitātēm ES konkrētas intereses valstīs un reģionos attiecībā uz migrāciju. Šis ziņojums tiek sastādīts saskaņā ar modeli, kas norādīts Komisijas Lēmumā 2005/687/EK. Pamatojoties uz šo ziņojumu, Komisija izveido ikgadējo kopsavilkumu par imigrācijas sadarbības koordinatoru tīklu attīstību.

Regulas novērtējums un ieteiktā pārstrādātā redakcija

Komisijas 2017.gada paziņojumā par Eiropas programmas migrācijas jomā īstenošanu apstiprināta nepieciešamība pārskatīt regulu. Pēc tā sekoja novērtējums, ko veica ārējie konsultanti, kuri sastādīja pēdējo ziņojumu 2017. gada augustā. Novērtējumā tika secināts, ka:

Tajā ir arī norādīts, ka nav pilnībā realizēta ārpussavienības valstīs nodarbināto imigrācijas sadarbības koordinatoru pievienotā vērtība Eiropas līmenī.

Tāpēc Komisija izsniedza ieteikumu pārstrādāt regulu 2018. gada maijā.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2004. gada 5. janvāra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Imigrācijas sadarbības koordinators (IK): ES dalībvalsts pārstāvis, ko kompetentā iestāde norīkojusi darbā ārzemēs, lai veidotu un uzturētu sakarus ar uzņēmējas valsts iestādēm nolūkā kontrolēt migrācijas pasākumus, tostarp novērst nelegālo imigrāciju.
Nelegālie imigranti: personu plūsma uz jaunu dzīves vietu vai robežu šķērsošana, kas notiek neatbilstoši nosūtītāja, tranzīta, uzņēmēja valsts noteikumiem.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Regula (EK) Nr. 377/2004 (2004. gada 19. februāris) par sadarbības koordinatoru tīkla izveidi imigrācijas jomā (OV L 64, 2.3.2004., 1.–4. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 377/2004 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas imigrācijas sadarbības koordinatoru tīkla izveidi (pārstrādāta redakcija) (COM(2018) 303 final, 16.5.2018.)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par Eiropas programmas migrācijas jomā īstenošanu (COM(2017) 558 final, 27.9.2017.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1624 (2016. gada 14. septembris) par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/399 un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 863/2007, Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004 un Padomes Lēmumu 2005/267/EK (OV L 251, 16.9.2016., 1.–76. lpp.)

Komisijas Lēmums 2005/687/EK (2005. gada 29. septembris) par struktūru ziņojumiem par imigrācijas sadarbības koordinatoru tīkla darbībām un situāciju uzņemošajā valstī nelegālās imigrācijas jautājumos (OV L 264, 8.10.2005., 8.–15. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 16.01.2019