Dējējvistu aizsardzība

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 1999/74/EK — minimālie standarti dējējvistu aizsardzībai

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Alternatīvās sistēmas

Kopš 2002. gada 1. janvāra visām jaunuzbūvētajām vai pārbūvētajām ražošanas sistēmām un visām šādām ražošanas sistēmām, ko pirmoreiz uzsāk lietot, jāatbilst šādām prasībām:

ES dalībvalstis nodrošina, lai šīs prasības tiktu ievērotas no 2007. gada 1. janvāra.

Audzēšana neuzlabotu būru sistēmās

Audzēšana uzlabotos būros

No 2002 gada 1. janvāra visiem uzlabotajiem būriem jāatbilst šādām prasībām:

Nobeiguma noteikumi

Regula par oficiālajām kontrolēm

Ar Regulu (ES) 2017/625 — ES jauno tiesību aktu par pārtikas un dzīvnieku barības oficiālajām kontrolēm — groza nelielas tehniskas nianses minētajā direktīvā. Šīs izmaiņas stāsies spēkā no 2019. gada 14. decembra.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1999. gada 3. augusta. ES dalībvalstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2002. gada 1. janvārim.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 1999/74/EK (1999. gada 19. jūlijs), ar ko paredz minimālos standartus dējējvistu aizsardzībai (OV L 203, 3.8.1999, 53.–57. lpp.)

Direktīvas 1999/74/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/625 (2017. gada 15. marts) par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (OV L 95, 7.4.2017., 1.–142. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Direktīva 2002/4/EK (2002. gada 30. janvāris) par tādu uzņēmumu reģistrāciju, kas tur dējējvistas un uz kuriem attiecas Padomes Direktīva 1999/74/EK (OV L 30, 31.1.2002, 44.–46. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 05.09.2017