Kopējās lauksaimniecības politikas finansēšana

Komisija nosaka īpašas prasības un noteikumus par kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) izdevumu finansēšanu. Ir izveidoti divi jauni fondi: Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA).

AKTS

Padomes Regula (EK) Nr. 1290/2005 (2005. gada 21. jūnijs) par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu [skatīt grozošo(-os) aktu(-us)].

KOPSAVILKUMS

Šī regula nosaka vienotu tiesisko regulējumu kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) izdevumu finansēšanai. Šim nolūkam ir dibināti divi fondi: Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA). Abi fondi darbojas ar līdzīgu sistēmu, tomēr saglabājot īpašas iezīmes. Paredzētos pasākumus daļēji finansē, īstenojot dalītu vadību. Tekstā ir precizēti nosacījumi, kas ļauj Komisijai uzņemties budžeta izpildes pienākumus, un izskaidroti dalībvalstu sadarbības pienākumi.

Regula definē dalībvalstu veiktās maksājumu aģentūru un koordinācijas struktūru akreditācijas un akreditācijas atsaukšanas nosacījumus. Šīs struktūras attiecīgi ir atbildīgas par maksājumu izpildi un par maksājumu aģentūru atbilstības uzraudzību. Šajā regulā ir paredzēta arī apstiprināšanas struktūru, publisku vai privātu tiesību subjektu, izveide, ko ieceļ dalībvalstis un kuras ir atbildīgas par akreditēto maksājumu aģentūru vadības, uzraudzības un kontroles sistēmu, kā arī par to gada pārskatu apstiprināšanu. Dalībvalstīm ir noteikts pienākums īstenot visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu efektīvu Kopienas finanšu interešu aizsardzību. Turklāt Kopienas finansējumu var attiecināt vienīgi uz akreditēto maksājumu aģentūru veiktajiem izdevumiem, un saņēmēji saņem pilna apjoma maksājumus.

ELGF

Dalībvalstīm un Komisijai īstenojot dalītu vadību, ELGF finansē:

Centralizēti fonds finansē:

Apropriācijas, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu ELGF finansētos izdevumus, Komisija dalībvalstīm izmaksā mēneša atmaksājumu formā. Tos veic, pamatojoties uz dalībvalstu iesniegtām izdevumu deklarācijām un ziņām. Gadījumā, ja fondu saistības neatbilst Kopienas noteikumiem, Komisija var nolemt samazināt vai atcelt maksājumus.

Komisija nosaka ELGF izdevumiem pieejamo tīro atlikumu un ievieš šo izdevumu mēneša agrā brīdinājuma un uzraudzības sistēmu. Katru mēnesi tā iesniedz Parlamentam un Padomei pārskatu, kurā izskatītas veikto izdevumu izmaiņas salīdzinājumā ar prognozēm un iekļauts paredzamās izpildes novērtējums kārtējam finanšu gadam.

Pārkāpuma vai nolaidības gadījumā atgūtās summas pārskaita maksājumu aģentūrām, kas tos pieskaita ELGF piešķirtiem ieņēmumiem mēnesī, kad naudu faktiski saņem.

ELFLA

Konkrēti dalītās vadības jomā ELFLA finansē lauku attīstības programmas, ko īsteno saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005.

Budžetā paredzētās saistības īsteno, veicot gada maksājumus pirmsfinansējuma, starpposma maksājumu un atlikuma maksājumu formā. Starpposma maksājumus veic katras lauku attīstības programmas līmenī atkarībā no līdzekļu pieejamības budžetā, ievērojot maksimālos apjomus, kas noteikti Kopienas tiesību aktos un pieskaitot summas, ko Komisija nosaka, piemērojot noteikumus par tiešajiem maksājumiem lauksaimniekiem un vīna tirgum. Minētos maksājumus izpilda ar noteiktiem nosacījumiem, piemēram, akreditētajai maksājumu aģentūrai ir jāiesniedz Komisijai apstiprināta izdevumu deklarācija un maksājuma pieprasījums. Gadījumā, ja šī deklarācija neatbilst Kopienas prasībām, Komisija var samazināt vai atcelt maksājumus.

Pārkāpuma gadījumā Kopienas finansējumu pilnīgi vai daļēji atceļ vai, ja līdzekļi jau ir pārskaitīti saņēmējam, akreditētā maksājumu aģentūra tos atgūst. Atcelto vai atgūto finansējumu dalībvalsts var izmantot tādu pasākumu finansēšanai, kuri iekļauti tajā pašā lauku attīstības programmā.

Atlikuma maksājumu veic pēc tam, kad ir saņemts gala ziņojums par lauku attīstības programmas īstenošanu un pieņemts lēmums par grāmatojumu noskaidrošanu. Gadījumā, ja vajadzīgie dokumenti nav iesniegti, tas atlikuma maksājumu atbrīvo no saistībām.

Komisijas veikta kontrole

Komisija nodrošina Kopienas fondu pareizu finanšu vadību, jo īpaši — divas reizes īstenojot grāmatojumu noskaidrošanu: grāmatojumu noskaidrošana un atbilstības pārbaude. Dalībvalstīm ir Komisijai jāiesniedz visa nepieciešamā informācija, kas vajadzīga pareizai fondu darbībai. Papildus dalībvalstu veiktajām pārbaudēm saskaņā ar to valsts noteikumiem Komisija var organizēt arī pārbaudes uz vietas. ELGF un ELFLA maksājumus, kas paredzēti dalībvalstīm, var samazināt vai atcelt, ja ir pierādāmi būtiski un pastāvīgi trūkumi.

Lauksaimniecības fondu saņēmēju vārdi, kā arī saņemamās summas ir jāpaziņo publiski a posteriori.

Atsauces

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 1290/2005

18.8.2005.

OV L 209, 11.8.2005.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 320/2006

3.3.2006.

OV L 58, 28.2.2006.

Regula (EK) Nr. 378/2007

12.4.2007.

OV L 95, 5.4.2007.

Regula (EK) Nr. 1437/2007

15.12.2007.

OV L 322, 7.12.2007.

Regula (EK) Nr. 479/2008

13.6.2008.

OV L 148, 6.6.2008.

Regula (EK) Nr. 13/2009

16.1.2009.

OV L 5, 9.1.2009.

Regula (EK) Nr. 73/2009

1.2.2009.

OV L 30, 31.1.2009.

Regula (EK) Nr. 473/2009

9.6.2009.

OV L 144, 9.6.2009.

Regulas (EK) Nr. 1290/2005 turpmākie grozījumi un labojumi iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

Pieejamās summas un izslēgtie izdevumi

Lēmums 2008/321/EK [Oficiālais Vēstnesis L 109, 19.4.2008.].

Šajā lēmumā ir iekļauts to izdevumu saraksts, kas izslēgti no Kopienas finansējuma, jo tie neatbilst KLP finansēšanas noteikumiem. Šādu izdevumu, kas dažu dalībvalstu maksājumu aģentūrām radušies laikā no 2002. gada līdz 2007. gadam, izslēgšana notiek pēc pārbaudēm, divpusējām sarunām un samierināšanas procedūrām un ir saistīta ar attiecīgo summu atskaitījumiem.

Lēmums 2009/379/EK [Oficiālais Vēstnesis L 117, 12.5.2009.].

Šajā lēmumā ir noteiktas summas, kas nodotas ELFLA un ELGF rīcībā 2007.—2013. gada periodam.

Piemērošanas kārtība

Regula (EK) Nr. 883/2006 [Oficiālais Vēstnesis L 171, 23.6.2006.].

Šajā regulā ir noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1290/2005 piemērošanas kārtība attiecībā uz maksājumu aģentūru uzskaiti, izdevumu un ieņēmumu deklarācijām un izdevumu atmaksājumu nosacījumiem saistībā ar ELGF un ELFLA.

Skatīt konsolidēto versiju

Regula (EK) Nr. 884/2006 [Oficiālais Vēstnesis L 171, 23.6.2006.].

Šajā regulā ir noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1290/2005 piemērošana attiecībā uz intervences krājumu glabāšanas pasākumu finansēšanu, ko veic Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF), un intervences krājumu glabāšanas darbību iegrāmatošanu, ko īsteno dalībvalstu maksājumu aģentūras.

Skatīt konsolidēto versiju

Regula (EK) Nr. 885/2006 [Oficiālais Vēstnesis L 171, 23.6.2006.].

Šajā regulā ir noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1290/2005 piemērošanas kārtība attiecībā uz maksājumu aģentūru un citu struktūru akreditāciju un ELGF un ELFLA grāmatojumu noskaidrošanu.

Skatīt konsolidēto versiju

Regula (EK) Nr. 259/2008 [Oficiālais Vēstnesis L 76, 19.3.2008.].

Šajā regulā ir noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1290/2005 piemērošanas kārtība attiecībā uz informācijas publicēšanu par ELGF un ELFLA līdzekļu saņēmējiem. To publicē interneta vietnē līdz katra gada 30. aprīlim, un tajā ir jāiekļauj saņēmēja personas dati un saņemtās summas.

Grāmatojumu noskaidrošana

Regula (EK) Nr. 941/2008 [Oficiālais Vēstnesis L 254, 9.10.2009.].

Šī regula nosaka tās norēķinu informācijas formu un saturu, kas jāiesniedz Komisijai ELGF un ELFLA grāmatojumu noskaidrošanas mērķiem, kā arī kontroles un prognozēšanas mērķiem.

Lēmums Nr. 2009/373/EK [Oficiālais Vēstnesis L 116, 9.5.2009.].

Lēmumā ir norādīta dalībvalstu maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošana attiecībā uz ELFLA finansētajiem izdevumiem 2008. finanšu gadā.

Lēmums Nr. 2009/367/EK [Oficiālais Vēstnesis L 111, 5.5.2009.].

Lēmumā ir norādīta dalībvalstu maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošana attiecībā uz ELGF finansētajiem izdevumiem 2008. finanšu gadā.

Pārkāpumi, krāpšana un atgūšana

Regula (EK) Nr. 1848/2006 [Oficiālais Vēstnesis L 355, 15.12.2006.].

Šajā aktā ir aplūkotas dalībvalstu veiktās informēšanas un izmeklēšanas darbības krāpšanas gadījumā saistībā ar kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu un informācijas sistēmas organizēšanu šajā jomā.

Uzmērīšana

Regula (EK) Nr. 78/2008 [Oficiālais Vēstnesis L 25, 30.1.2008.].

Šis akts attiecas uz pasākumiem, kuri Komisijai jāveic 2008.–2013. gadā, izmantojot attālās izpētes lietojuma iespējas, kas izstrādātas saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku.

Pēdējā atjaunināšana: 10.09.2009