Pasākumi, lai novērstu draudus savvaļas dzīvnieku un augu izdzīvošanai, ko rada to tirdzniecība

 

KOPSAVILKUMS

Regula (EK) Nr. 338/97 — savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzība, reglamentējot to tirdzniecību

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Tirdzniecības kontrole

Organizācija un saziņa

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1997. gada 1. jūnija.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Regula (EK) Nr. 338/97 (1996. gada 9. decembris) par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību (OV L 61, 3.3.1997., 1.–69. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 338/97 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Regula (EK) Nr. 865/2006 (2006. gada 4. maijs), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu (OV L 166, 19.6.2006., 1.–69. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 792/2012 ((2012. gada 23. augusts), ar ko paredz noteikumus par to atļauju, sertifikātu un citu dokumentu veidlapu paraugiem, kas paredzēti Padomes Regulā (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, un groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 865/2006 (OV L 242, 7.9.2012., 13.–45. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju

Padomes Lēmums (ES) 2015/451 ((2015. gada 6. marts) par Eiropas Savienības pievienošanos Konvencijai par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) (OV L 75, 19.3.2015., 1.–3. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/736 (2015. gada 7. maijs), ar ko aizliedz dažu savvaļas augu un dzīvnieku sugu īpatņu ievešanu Savienībā (OV L 117, 8.5.2015., 25.–44. lpp.)

Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par ES pieeju savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai (COM(2014) 64 final, 7.2.2014.)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. ES rīcības plāns savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai (COM(2016) 87 final, 26.2.2016.)

Pēdējo reizi atjaunots: 27.07.2017