Droši atkritumu sūtījumi Savienības teritorijā un starp Savienību un trešām valstīm

Eiropas Savienība ir izveidojusi sistēmu, lai uzraudzītu un kontrolētu atkritumu sūtījumus tās iekšienē un uz Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstīm, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) valstīm un trešām valstīm, kuras ir parakstījušas Bāzeles konvenciju.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1013/2006 (2006. gada 14. jūnijs) par atkritumu sūtījumiem.

KOPSAVILKUMS

Eiropas Savienība ir izveidojusi sistēmu, lai uzraudzītu un kontrolētu atkritumu sūtījumus tās iekšienē un uz Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstīm, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) valstīm un trešām valstīm, kuras ir parakstījušas Bāzeles konvenciju.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar šo regulu paredz atkritumu sūtījumu kontrolēšanas noteikumus nolūkā uzlabot vides aizsardzību.

Ar to ES tiesību aktos iekļauj arī Bāzeles konvencijas nosacījumus, kā arī pārskatīto ESAO 2001. gada Lēmumu par reģenerācijai paredzēto atkritumu pārrobežu pārvietošanas kontroli (t. i., gadījumos, kad atkritumi tiek pārstrādāti, lai iegūtu no jauna izmantojamu produktu, vai arī tiek pārvērsti kurināmajā).

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šo tiesību aktu piemēro atkritumu sūtījumiem:

starp ES valstīm Savienības iekšienē vai tranzītā caur trešām valstīm;

importējot tos Savienībā no trešām valstīm;

eksportējot tos no Savienības uz trešām valstīm;

tranzītā caur Savienību, ceļā no trešām valstīm un uz tām.

Tas attiecas uz gandrīz visiem atkritumu veidiem, izņemot radioaktīvos atkritumus, atkritumus, kas radušies uz kuģiem, sūtījumus, uz kuriem attiecas regulā par dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem paredzētās apstiprināšanas prasības, noteiktus atkritumu sūtījumus no Antarktikas, tādu atkritumu ievešanu Savienībā, kas radušies bruņoto spēku vai palīdzības organizāciju darbības rezultātā krīzes situācijās utt.

Kontroles procedūras

Ir divas atkritumu sūtījumu kontroles procedūras, proti:

1.

18. pantā noteiktās vispārējās informācijas prasības, kuras parasti piemēro III pielikumā uzskaitīto atkritumu (“zaļā” saraksta atkritumi - nebīstami, piemēram, papīrs vai plastmasa) vai IIIA pielikumā minēto atkritumu sūtījumiem reģenerācijas nolūkā;

2.

iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūra, kas paredzēta cita veida atkritumu sūtījumiem, tostarp:

IV pielikumā uzskaitīto atkritumu (“dzeltenā” saraksta atkritumi, kas satur gan bīstamas, gan nebīstamas sastāvdaļas) vai V pielikumā 2. daļā minēto atkritumu (Eiropas atkritumu saraksts, piemēram, atkritumi, kas radušies minerālu ieguvē un fizikālā un ķīmiskā apstrādē) sūtījumiem;

III pielikumā uzskaitīto atkritumu (“zaļā” saraksta atkritumi) sūtījumiem apglabāšanas nolūkā.

Citi nosacījumi

Visām iesaistītajām pusēm ir jānodrošina, ka atkritumi visā to sūtīšanas un reģenerācijas, un apglabāšanas laikā tiek apsaimniekoti videi drošā veidā, ievērojot ES un starptautiskos noteikumus.

Paziņojuma procedūrā ir noteikts, ka ar sūtījumu saistīto valstu (nosūtīšanas valsts, tranzīta valsts un galamērķa valsts) kompetento iestāžu iepriekšējā rakstiskā piekrišana ir jāsniedz 30 dienu laikā.

Paziņotājam ir pienākums pieņemt atpakaļ tos sūtījumus, kuri atzīti par nelikumīgiem vai kurus nevar pabeigt iecerētajā veidā (tostarp atkritumu reģenerāciju vai apglabāšanu).

Tirdzniecības aizliegumi

Atkritumu eksports uz trešām valstīm apglabāšanas nolūkā ir aizliegts, izņemot EBTA valstis, kuras ir Bāzeles konvencijas puses.

Bīstamo atkritumu (t. i., atkritumu, kas apdraud cilvēku un vides veselību) eksports reģenerācijas nolūkā ir aizliegts, izņemot atkritumus, kas tiek sūtīti uz valstīm, uz kurām attiecas ESAO lēmums.

Atkritumu imports no trešām valstīm apglabāšanas vai reģenerācijas nolūkā ir aizliegts, izņemot importu:

no valstīm, uz kurām attiecas ESAO lēmums;

no trešām valstīm, kuras ir Bāzeles konvencijas puses;

no valstīm, kuras ir noslēgušas divpusēju nolīgumu ar ES vai ES valstīm;

no citām teritorijām krīzes situācijās.

Pārbaudes sistēmas

2014. gadā šo tiesību aktu grozīja nolūkā stiprināt ES valstu pārbaudes sistēmas. Tajā ir noteiktas minimālās pārbaudes prasības, īpaši koncentrējoties uz problemātiskajām atkritumu plūsmām (piemēram, bīstamie atkritumi un atkritumi, kas nelikumīgi nosūtīti izgāšanai vai standartiem neatbilstošai apstrādei). ES valstīm pārbaužu plāni būs jāsagatavo līdz 2017. gadam.

KAD ŠĪ REGULA IR PIEMĒROJAMA?

No 2006. gada 15. jūlija.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas atkritumu sūtījumiem veltītajā tīmekļa vietnē.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 1013/2006

15.7.2006.

-

OV L 190, 12.7.2006., 1.-98. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 669/2008

19.7.2008.

-

OV L 188, 16.7.2008., 7.-15. lpp.

Regula (EK) Nr. 219/2009

20.4.2009.

-

OV L 87, 31.3.2009., 109.-154. lpp.

Direktīva 2009/31/EK

25.6.2009.

-

OV L 140, 5.6.2009., 114.-135. lpp.

Regula (ES) Nr. 660/2014

17.7.2014.

-

OV L 189, 27.6.2014, 135.-142. lpp.

Regulas (EK) Nr. 1013/2006 turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

PIELIKUMU GROZĪJUMI

Regula (EK) Nr. 1379/2007 (OV L 309, 27.11.2007., 7.-20. lpp.).

Regula (EK) Nr. 669/2008 (OV L 188, 16.7.2008., 7.-15. lpp.).

Regula (EK) Nr. 308/2009 (OV L 97, 16.4.2009., 8.-11. lpp.).

Regula (ES) Nr. 664/2011 (OV L 182, 12.7.2011., 2.-4. lpp.).

Regula (ES) Nr. 135/2012 (OV L 46, 17.2.2012., 30.-32. lpp.).

Regula (ES) Nr. 255/2013 (OV L 79, 21.3.2013., 19.-23. lpp.).

Regula (ES) Nr. 1234/2014 (OV L 332, 19.11.2014., 15.-17. lpp.).

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Regula (EK) Nr. 801/2007 (2007. gada 6. jūlijs) par Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III vai IIIA pielikumā uzskaitītu atsevišķu atkritumu eksportu reģenerācijai uz valstīm, uz kurām neattiecas ESAO Lēmums par atkritumu pārrobežu pārvietošanas kontroli (OV L 179, 7.7.2007., 6.-35. lpp.).

Pēdējā atjaunināšana: 20.04.2015