Vienoti noteikumi par drošu produktu tirdzniecību ES (atbilstības zīmi)

KOPSAVILKUMS:

Lēmums Nr. 768/2008/EK — produktu tirdzniecības vienota sistēma ES

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Ar to nosaka vienotus principus un procedūras, kas jāievēro ES tiesību aktos, saskaņojot noteikumus par produktu tirdzniecību ES un Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ).

Tajā ir ietvertas atsauces prasības, kas jāiekļauj ikreiz, kad pārskata tiesību aktus par produktiem. Tas ir paraugs turpmākiem produktu saskaņošanas tiesību aktiem.

Ar to izveido noteikumus par CE zīmi*.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Lēmumā ir sniegtas skaidras definīcijas tādiem būtiskiem ar produktiem saistītiem terminiem kā “ražotājs” , “laišana tirgū” , “atsaukšana” vai “izņemšana” .

Ražotājiem, importētājiem un izplatītājiem visā produktu piegādes ķēdē nosaka skaidru atbildības sadalījumu.

Ražotājiem ir jānodrošina, lai to produkti atbilstu piemērojamajiem tiesību aktiem, un tiem ir jāveic pienācīga atbilstības novērtēšanas* procedūra. Pēc produkta atbilstības pierādīšanas uz produkta ir jānorāda CE zīme.

Importētājiem ir jānodrošina, lai ražotājs būtu veicis pienācīgo atbilstības novērtēšanas procedūru un lai produktam būtu pievienoti vajadzīgie dokumenti un CE zīme.

Izplatītājiem ir jārīkojas rūpīgi un jāpārbauda, vai produktam ir vajadzīgie dokumenti un CE zīme.

Ir sniegtas dažādas vienotas atbilstības novērtēšanas procedūras jeb moduļi. Likumdevējiem ir jāizvēlas piemērotākais modulis atkarībā no produkta iespējamā riska.

Ir izveidoti vienoti noteikumi par to, kā izraugās un uzrauga paziņojošās iestādes, kas veic atbilstības novērtēšanu, pamatojoties uz ES tiesību aktiem. Noteikumos ir noteikti to pienākumi, kad ir vajadzīga trešo personu produktu atbilstības novērtēšana (t. i., neatkarīgas struktūras veikta atbilstības pārbaude).

Tirgus uzraudzības noteikumi attiecas uz produktiem, kas rada risku veselībai vai drošībai vai neatbilst piemērojamajiem tiesību aktiem.

GALVENIE TERMINI

*CEzīme norāda, ka produkts atbilst piemērojamām veselības, drošuma un vides prasībām un tam ir veikta attiecīga atbilstības novērtēšanas procedūra.

* Atbilstības novērtēšana ir process, kurā novērtē, vai produkts atbilst vajadzīgajām ar procesu, pakalpojumu, sistēmu, personu vai struktūru saistītajām prasībām.

KONTEKSTS

Uzņēmumiem CE zīme nozīmē, ka to produktus var brīvi pārvadāt visā Eiropas Ekonomikas zonā (ES valstis, Islande, Lihtenšteina un Norvēģija). Patērētājiem tā parāda, ka viņu pirktā prece atbilst Eiropas tiesību aktiem par produktiem.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 768/2008/EK (2008. gada 9. jūlijs) par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 93/465/EEK

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Lēmums Nr. 768/2008/EK

9.7.2008.

OV L 218, 13.8.2008., 82.–128. lpp.

Pēdējo reizi atjaunots: 22.10.2015