Jurisdikcija un piemērojamie tiesību akti mantošanas lietās un Eiropas mantošanas apliecība

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 650/2012 par mantošanas lietām un par Eiropas mantošanas apliecības izveidi

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

Šī regula attiecas uz visiem mirušo atstātā mantojuma mantošanas civiltiesiskajiem aspektiem.

Tā neattiecas uz:

Regula neattiecas uz citām civiltiesību jomām, piemēram, jautājumiem, kas saistīti ar laulāto mantisko attiecību regulējumu, dāvinājumiem un pensiju plāniem.

Jurisdikcija un piemērojamie tiesību akti

Piemērojamie tiesību akti reglamentē, piemēram, šādus jautājumus:

Atzīšana un izpilde

Tas, ka starptautiskā mantojuma lietā viena iestāde piemēro vienus tiesību aktus, ļauj izvairīties no paralēlas tiesvedības, kurā būtu iespējami pretrunīgi tiesu nolēmumi. Tāpat tas nodrošina, ka ES valstī pieņemtus nolēmumus bez kādas īpašas procedūras atzīst visā ES. Nolēmumi, kas ir izpildāmi ES valstī, kur tie ir pieņemti, ir izpildāmi citā ES valstī tad, kad pēc jebkuras ieinteresētās puses pieteikuma vietējā tiesa ir pasludinājusi šos nolēmumus par izpildāmiem.

Eiropas mantošanas apliecība

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2012. gada 5. jūlijā.

KONTEKSTS

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas e-tiesiskuma portālā.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 650/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un publisku aktu akceptēšanu un izpildi mantošanas lietās un par Eiropas mantošanas apliecības izveidi (OV L 201, 27.7.2012., 107.–134. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 650/2012 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1329/2014 (2014. gada 9. decembris), ar ko izveido veidlapas, kuras minētas Regulā (ES) Nr. 650/2012 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un publisku aktu akceptēšanu un izpildi mantošanas lietās un par Eiropas mantošanas apliecības izveidi (OV L 359, 16.12.2014., 30.–84. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 25.01.2016(1) Apvienotā Karaliste izstājas no Eiropas Savienības un 2020. gada 1. februārī kļūst par trešo valsti (valsts, kura nav Savienības dalībvalsts).