Šengenas zonas stiprināšana

Eiropas stratēģijas Šengenas zonas stiprināšanai mērķi ir uzlabot kopīgu noteikumu piemērošanu un labāk risināt ārkārtas apdraudējumus pie ārējām robežām.

AKTS

Komisijas Paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai Šengenas pārvaldība - zonas bez kontroles pie iekšējām robežām stiprināšana (COM(2011) 561 galīgā redakcija - Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts).

KOPSAVILKUMS

Tā sauktās arābu pavasara revolūcijas 2011. gadā radīja būtisku imigrantu pieplūdumu vairākās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs. Šie notikumi uzsvēra vajadzību stiprināt Šengenas zonas kopīgo noteikumu piemērošanu un regulēt robežkontroles pagaidu atjaunošanu pie iekšējām robežām ārkārtas apstākļos, īpaši situācijās, kad ir apdraudēta Šengenas zonas vispārējā darbība.

2011. gadā Komisija publicēja paziņojumu un divus tiesību aktu priekšlikumus, lai risinātu šo problēmu. Šie priekšlikumi tika pieņemti 2013. gada oktobrī.

Šengenas zonas noteikumu piemērošanas labāka novērtēšana

Pilsoņu brīva pārvietošanās Šengenas zonā balstās uz savstarpēju uzticēšanos tam, ka katra iesaistītā dalībvalsts ir gatava un spēj īstenot dažādos kopīgos noteikumus par kontroli pie ārējām robežām, vīzām, policijas un tiesu iestāžu sadarbību, pasākumiem saistībā ar Šengenas Informācijas sistēmu u. c. (Šengenas acquis).

Lai sasniegtu šo mērķi, ir svarīgi, pirmkārt, stiprināt novērtēšanas mehānismu, kas izstrādāts, lai kontrolētu to, kā ES valstis piemēro Šengenas acquis, un, otrkārt, nodrošināt atbilstīgu uzraudzību un kontroli attiecībā uz novērtēšanas ziņojumos ietvertajiem ieteikumiem, īpaši gadījumos, kad ir identificēti pārkāpumi vai nepilnības. Komisija atbild par šo kontroli un uzraudzību.

Šo sistēmu izveidoja ar Regulu (ES) Nr. 1053/2013, ar ko izveido izvērtēšanas un uzraudzības mehānismu. ES valstis un Komisija kopīgi atbild par mehānisma īstenošanu, bet Komisijai ir svarīga koordinējoša funkcija.

Robežkontroles pagaidu atjaunošana pie iekšējām robežām

Šengenas Robežu kodekss jau paredz iespēju ES valstij uz laiku atjaunot robežkontroli pie tās iekšējām robežām, ja rodas nopietns apdraudējums sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai (piemēram, teroristu draudi vai ar organizēto noziedzību saistīti draudi).

Regula (ES) Nr. 1051/2013 paplašina šo iespēju, iekļaujot arī gadījumus, kad saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1053/2013 konstatē nopietnas nepilnības ārējo robežu kontrolē. Tomēr šajā gadījumā robežkontroles pagaidu atjaunošanas iniciatīva ir Komisijai un Padomei.

SAISTĪTIE AKTI

Padomes Regula (ES) Nr. 1053/2013 (2013. gada 7. oktobris), ar ko izveido izvērtēšanas un uzraudzības mehānismu, lai pārbaudītu Šengenas acquis piemērošanu, un ar ko atceļ Izpildu komitejas lēmumu (1998. gada 16. septembris), ar ko izveido Šengenas izvērtēšanas un īstenošanas pastāvīgo komiteju (Oficiālais VēstnesisL 295, 6.11.2013.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1051/2013 (2013. gada 22. oktobris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 562/2006, lai paredzētu kopīgus noteikumus par robežkontroles pagaidu atjaunošanu pie iekšējām robežām ārkārtas apstākļos (Oficiālais VēstnesisL 295, 6.11.2013.).

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. Piektais pusgada pārskats par Šengenas zonas darbību 2013. gada 1. novembris - 2014. gada 30. aprīlis ( COM(2014) 292 final -Oficiālajā Vēstnesīnav publicēts).

Pēc 2011. gada 16. septembra paziņojuma Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz pusgada pārskatus par Šengenas zonas darbību. Jaunākajā pārskatā tā norāda, ka turpinās sagatavošanas darbi jaunā novērtēšanas mehānisma īstenošanai un ka pirmos novērtējumus, izmantojot jauno mehānismu, sāks veikt no 2015. gada janvāra.

Pēdējā atjaunināšana: 28.05.2014