Cilvēku tirdzniecības novēršana un apkarošana

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2011/36/ES par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to nosaka kopējus minimālos noteikumus noziedzīgu nodarījumu un sankciju noteikšanai cilvēku tirdzniecības jomā un nodarījumu izdarītāju sodīšanai. Turklāt tajā piedāvāti pasākumi labākai šīs parādības novēršanai un upuru aizsardzības stiprināšanai.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Definīcijas

Sankcijas: Direktīvā noteiktais maksimālais sods par šiem pārkāpumiem ir brīvības atņemšana uz vismaz 5 gadiem un uz vismaz 10 gadiem atbildību pastiprinošos apstākļos, piemēram, par nodarījumu pret īpaši neaizsargātu cietušo (bērnu) vai ja tas izdarīts noziedzīgā organizācijā.

Saukšana pie atbildības: ES valstis var saukt pie atbildības savus valstspiederīgos par nodarījumiem, kas izdarīti citā ES valstī, un izmantot tādus izmeklēšanas līdzekļus kā saziņas izsekošana (piemēram, telefonsarunas vai e-pasta sarakste).

Atbalsta sniegšana upuriem: upuri saņem palīdzību pirms kriminālprocesa, tā laikā un pēc tā, lai tie varētu īstenot savas tiesības, ko piešķir upura statuss kriminālprocesā. Palīdzība var ietvert patvēruma vai medicīniskās un psiholoģiskās palīdzības sniegšanu, kā arī informācijas pakalpojumus un tulkošanu.

Bērniem un pusaudžiem (jaunākiem par 18 gadiem) paredzēti papildu pasākumi, piemēram, psiholoģiskais un psihosociālais atbalsts, piekļuve izglītībai, un attiecīgos gadījumos iespējama aizbildņa un/vai pārstāvja iecelšana. Viņi ir nekavējoties jāintervē atbilstošās telpās, un tas jādara prasmīgiem speciālistiem. Cietušajiem ir tiesības uz policijas aizsardzību un juridisku palīdzību, kas ļauj tiem pieprasīt kompensāciju.

Novēršana: ES valstīm jārīkojas, lai:

Ir iecelts ES koordinators cilvēku tirdzniecības apkarošanas jomā, lai nodrošinātu atbilstīgu un koordinētu pieeju, cīnoties pret šo parādību.

Lai palīdzētu valsts iestādēm kontrolēt brīvas pārvietošanās tiesību pārkāpšanu, Komisija ir izdevusi rokasgrāmatu par aprēķina laulībām starp ES pilsoņiem un tiem, kas nav ES pilsoņi. Piemēram, dažas piespiedu laulības var ietvert cilvēku tirdzniecības elementus.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Šī direktīva ir piemērojama kopš 2011. gada 15. aprīļa. ES valstu tiesību aktos tā bija jātransponē līdz 2013. gada 6. aprīlim.

KONTEKSTS

Cilvēku tirdzniecība ir skaidri aizliegta ar ES Pamattiesību hartu (5. pants), un ES ir izveidots visaptverošs tiesiskais regulējums un politika, lai cīnītos ar šo parādību, it īpaši ar līdzekļiem, kas ietverti šajā Direktīvā (2011/36/ES) un ES Stratēģijā cilvēku tirdzniecības izskaušanai 2012.–2016. gadā.

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/36/ES (2011. gada 5. aprīlis) par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/629/TI (OV L 101, 15.4.2011., 1.–11. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 25.07.2018