Taisnīga tiesa — aizdomās turētās personas tiesības uz mutisku un rakstisku tulkojumu kriminālprocesā

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2010/64/ES par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā.

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to izveido minimālos Eiropas Savienības (ES) noteikumus par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā un Eiropas apcietināšanas ordera izpildes procesā.

Direktīva ir pirmais solis vairāku pasākumu kopumā, kas paredzēts, lai pieņemtu minimālos noteikumus par procesuālajām tiesībām visā ES saskaņā ar 2009. gada ceļvedi. 2012. gadā tai sekoja Direktīva par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Tiesības uz mutisko tulkojumu

Aizdomās turētajām vai apsūdzētajām personām, kuras nesaprot attiecīgajā kriminālprocesā lietoto valodu vai nerunā tajā, bez maksas tiek nodrošināts mutiskais tulkojums:

policijas nopratināšanā;

klienta un advokāta svarīgās tikšanās reizēs;

visās tiesas sēdēs un jebkādā starpposma uzklausīšanā.

Mutiskajā tulkošanā var izmantot tādas sakaru tehnoloģijas kā videokonferences vai saziņa pa tālruni vai internetu, ja vien tulka personiska klātbūtne nav nepieciešama, lai nodrošinātu taisnīgu lietas izskatīšanu.

Tiesības uz būtisku dokumentu rakstisko tulkojumu

Aizdomās turētajām vai apsūdzētajām personām, kuras nesaprot attiecīgajā kriminālprocesā lietoto valodu, nodrošina visu tādu dokumentu rakstisko tulkojumu, kuri ir būtiski viņu aizstāvībai. Šie dokumenti ietver:

jebkuru lēmumu par brīvības atņemšanu personai;

jebkuru apsūdzību vai apsūdzības rakstu;

jebkuru spriedumu.

Kompetentās iestādes lemj par citu dokumentu tulkošanu katrā gadījumā atsevišķi. Aizdomās turētās vai apsūdzētās personas vai to advokāti var arī pieprasīt iztulkot citus būtiskus dokumentus.

Eiropas apcietināšanas ordera izpildes procesā attiecīgajām personām pēc vajadzības nodrošina mutisko tulkojumu un ordera rakstisko tulkojumu.

Mutiskā un rakstiskā tulkojuma kvalitāte

Mutiskajam un rakstiskajam tulkojumam ir jābūt pietiekami kvalitatīvam, lai attiecīgajām personām būtu skaidrs, par ko tās apsūdz, un lai tās spētu īstenot savas tiesības uz aizstāvību. Tāpēc ES valstīm ir pienākums izveidot neatkarīgu un pienācīgi kvalificētu tulku un tulkotāju reģistru un nodrošināt tā pieejamību advokātiem un attiecīgajām iestādēm.

KOPŠ KURA LAIKA DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2010. gada 15. novembrī. Tā bija jātransponē ES valstu tiesību aktos līdz 2013. gada 27. oktobrim.

KONTEKSTS

Apsūdzēto personu tiesības uz mutisku un rakstisku tulkojumu.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/64/ES (2010. gada 20. oktobris) par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā (OV L 280, 26.10.2010., 1.–7. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 30.10.2015