Labāka cietušo aizsardzība kriminālprocesā

KOPSAVILKUMS

Direktīva 2012/29/ES — minimālie standarti noziegumos cietušo tiesībām, atbalstam un aizsardzībai.

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Direktīva nosaka šādas tiesības:

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama no 2012. gada 15. novembra. ES valstīm tā bija jāiekļauj savos tiesību aktos līdz 2015. gada 16. novembrim.

KONTEKSTS

Direktīva aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/220/TI par cietušo statusu kriminālprocesā.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/29/ES (2012. gada 25. oktobris), ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus un aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/220/TI.(OV L 315, 14.11.2012.,57.–73. lpp)

Pēdējo reizi atjaunots: 15.02.2016