ES sadarbība krimināllietās — personas datu aizsardzība (līdz 2018. gadam)

 

KOPSAVILKUMS:

Pamatlēmums 2008/977/TI — tādu personas datu aizsardzība, ko apstrādā, policijas un tiesu iestādēm sadarbojoties krimināllietās

KĀDS IR ŠĪ PAMATLĒMUMA MĒRĶIS?

Tā mērķis ir aizsargāt iedzīvotāju pamattiesības un pamatbrīvības, kad saistībā ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu, atklāšanu un kriminālvajāšanu par tiem vai saistībā ar kriminālsodu izpildi tiek apstrādāti viņu personas dati.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

Datu apstrāde

Datu pārsūtīšana

Datu subjektu tiesības

Datu apstrādes drošības pasākumi

Atcelšana

Pamatlēmumu 2008/977/TI atceļ ar Direktīvu (ES) Nr. 2016/680 no 2018. gada 6. maija.

KOPŠ KURA LAIKA ŠIS PAMATLĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas ir piemērojams kopš 2009. gada 19. janvāra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Pamatlēmums 2008/977/TI (2008. gada 27. novembris) par tādu personas datu aizsardzību, ko apstrādā, policijas un tiesu iestādēm sadarbojoties krimināllietās (OV L 350, 30.12.2008., 60.–71. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 89.–131. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 26.10.2016