Kritiskās infrastruktūras aizsardzība

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2008/114/EK — Eiropas kritiskās infrastruktūras apzināšana un noteikšana un vajadzības uzlabot tās aizsardzību novērtēšana

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to izveido Eiropas Savienības (ES) procedūru Eiropas kritiskās infrastruktūras* (EKI) apzināšanai un noteikšanai, kā arī pieeju tās aizsardzības uzlabošanai.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

EKI apzināšana un noteikšana

Apsaimniekotāju drošības plāni

Drošības sadarbības koordinatori

Pārskatu iesniegšana

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2009. gada 12. janvāra. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2011. gada 12. janvārim.

KONTEKSTS

* GALVENIE TERMINI

Kritiskā infrastruktūra: objekti vai sistēmas, kuras ir būtiskas, lai nodrošinātu svarīgu sabiedrības funkciju darbību, cilvēku veselības aizsardzību, drošumu, drošību, un cilvēku ekonomisko vai sociālo labklājību. Eiropas kritiskā infrastruktūra (EKI) ir ES valstīs izvietota kritiskā infrastruktūra, kuras darbības traucējumi vai iznīcināšana būtiski ietekmētu vismaz divas ES valstis (piemēram, elektrostacijas vai naftas cauruļvadi).

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 2008/114/EK (2008. gada 8. decembris) par to, lai apzinātu un noteiktu Eiropas kritiskās infrastruktūras un novērtētu vajadzību uzlabot to aizsardzību (OV L 345, 23.12.2008., 75.–82. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam. Kritisko infrastruktūru aizsardzība cīņā pret terorismu (COM(2004) 702 galīgā redakcija, 20.10.2004.)

Zaļā grāmata par Eiropas programmu kritisko infrastruktūru aizsardzībai (COM(2005) 576 galīgā redakcija, 17.11.2005.)

Komisijas paziņojums par Eiropas programmu kritisko infrastruktūru aizsardzībai (COM(2006) 786 galīgā redakcija, 12.12.2006.)

Komisijas dienestu darba dokuments “Jauna pieeja Eiropas programmai kritisko infrastruktūru aizsardzībai, lai Eiropas kritiskās infrastruktūras padarītu drošākas” (SWD(2013) 318 final, 28.8.2013.)

Pēdējo reizi atjaunots: 14.11.2016