Līgumsaistības ES — piemērojamo valsts tiesību aktu noteikšana

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 593/2008 — tiesību akti, kas piemērojami līgumsaistībām

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šī regula neattiecas uz nodokļu, muitas vai administratīvām lietām vai uz pierādījumiem un procesuāliem jautājumiem tiesvedības laikā. Tā netiek piemērota arī saistībām, tostarp attiecībā uz:

Piemērojamo tiesību aktu darbības joma

Regulā ir noteikti valsts tiesību akti, kas piemērojami dažādiem aspektiem līgumos, tostarp:

Tiesību aktu izvēle

Piemērojamie tiesību akti, ja nav izdarīta izvēle

Ja puses nav izvēlējušās piemērojamos tiesību aktus, tos nosaka līguma veids:

Tomēr, ja līgums ir ciešāk saistīts ar citu valsti, nekā izriet no šiem nosacījumiem, piemēro šīs citas valsts tiesību aktus. Tāpat ir gadījumos, ja nevar noteikt piemērojamos tiesību aktus.

Īpaši līgumi

Atsevišķiem īpašiem līgumu veidiem regulā ir noteikta tiesību aktu izvēles iespēja un piemērojamā izvēle, ja izvēle nav tikusi izdarīta. Tie ietver:

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Šī regula ir piemērojama līgumiem, kas noslēgti pēc 2009. gada 17. decembra.

KONTEKSTS

Līgumsaistības un ārpuslīgumiskas saistības.

GALVENAIS TERMINS

* Noilgums: aizritējušā laika nozīme attiecībā uz tiesību iegūšanu un izbeigšanos.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 593/2008 (2008. gada 17. jūnijs) par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Roma I) (OV L 177, 4.7.2008., 6.–16. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 593/2008 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 864/2007 (2007. gada 11. jūlijs) par tiesību aktiem, kas piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām (“Roma II”) (OV L 199, 31.7.2007., 40.–49. lpp.)

Padomes Regula (ES) Nr. 1259/2010 (2010. gada 20. decembris), ar kuru īsteno ciešāku sadarbību attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai (OV L 343, 29.12.2010., 10.–16. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 11.01.2016