Pārrobežu sadarbības pastiprināšana (Prīmes lēmums)

 

KOPSAVILKUMS

Lēmums 2008/615/TI — pārrobežu sadarbība, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Tā mērķis ir uzlabot pārrobežu sadarbību starp ES valstu policijas un tiesu iestādēm, lai efektīvāk apkarotu terorismu un pārrobežu noziedzību. Galvenā uzmanība tajā pievērsta automatizētai informācijas apmaiņai. Tāpat tajā uzsvērti nozīmīgi notikumi un cīņa pret terorismu.

Šis lēmums izriet no daudzpusēja līguma, ko 2005. gadā parakstīja Beļģija, Vācija, Spānija, Francija, Luksemburga, Nīderlande un Austrija. Tas ir pārveidots par visām ES valstīm saistošu juridisku instrumentu. Pēc tam Padome pieņēma Prīmes lēmumu un tā īstenošanas noteikumus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ar šo lēmumu pieņem noteikumus par šādiem aspektiem:

Valstu datubāžu izveide un automatizēta piekļuve datiem

Datu piegāde saistībā ar nozīmīgiem notikumiem

Informācijas sniegšana terorisma apkarošanai

Lai novērstu teroristu uzbrukumus, atsevišķos gadījumos un ar zināmiem ierobežojumiem ES valstis cita citai var sniegt šādus datus:

Citi pasākumi policijas iestāžu pārrobežu sadarbības uzlabošanai

KOPŠ KURA LAIKA LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas ir piemērojams kopš 2008. gada 26. augusta.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Daktiloskopijas dati: pirkstu nospiedumu attēli, latenti pirkstu nospiedumu attēli (latenti attēli ir izdrukas, kas nav saskatāmas ar neapbruņotu aci un jāanalizē ar profesionālām iekārtām), plaukstu nospiedumi, latenti plaukstu nospiedumi, kā arī tādu attēlu paraugi, kas tiek glabāti un apstrādāti automatizētā datubāzē.
DNS nekodētā daļa: tās hromosomu vietas, kurās nav ģenētiskas informācijas, t. i., par kurām nav zināms, ka tajās būtu informācija par kādām organisma funkcionālām īpašībām.
Automātiskā meklēšana: tiešsaistes piekļuves procedūra datu meklēšanai vienas, vairāku vai visu ES valstu datubāzēs.
DNS profils: burtu vai ciparu kods, kurā ir atveidots analizētā cilvēka DNS parauga nekodētās daļas identifikācijas parametru komplekss.
Atbilstības/neatbilstības procedūra: saskaņā ar šo procedūru puses cita citai piešķir ierobežotu piekļuvi atsauces datiem savas valsts DNS un pirkstu nospiedumu datubāzēs. Tās arī piešķir tiesības izmantot šos datus, lai veiktu pirkstu nospiedumu un DNS profilu automatizētas pārbaudes. Pieprasījumu iesniegušajai pusei ar atsauces datiem saistītā personīgā informācija nav pieejama.
Ar personu nesaistīti dati: dati, kas satur atsevišķus DNS profilus, ko var izmantot, lai atrastu atbilstošus datus jeb “atbilstību”, bet kas neatklāj datu subjekta identitāti.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Lēmums 2008/615/TI (2008. gada 23. jūnijs) par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību (OV L 210, 6.8.2008., 1.–11. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2017/617 (2017. gada 27. marts) par to, lai Grieķija sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu (OV L 89, 1.4.2017., 4.–5. lpp.)

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2017/618 (2017. gada 27. marts) par to, lai Dānija sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu (OV L 89, 1.4.2017., 6.–7. lpp.)

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2017/943 (2017. gada 18. maijs) par transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu Maltā, Kiprā un Igaunijā un ar ko aizstāj Lēmumus 2014/731/ES, 2014/743/ES un 2014/744/ES (OV L 142, 2.6.2017., 84.–86. lpp.)

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2017/944 (2017. gada 18. maijs) par daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu Latvijā un ar ko aizstāj Lēmumu 2014/911/ES (OV L 142, 2.6.2017., 87.–88. lpp.)

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2017/945 (2017. gada 18. maijs) par DNS datu automatizētu apmaiņu Slovākijā, Portugālē, Latvijā, Lietuvā, Čehijas Republikā, Igaunijā, Ungārijā, Kiprā, Polijā, Zviedrijā, Maltā un Beļģijā un ar ko aizstāj Lēmumus 2010/689/ES, 2011/472/ES, 2011/715/ES, 2011/887/ES, 2012/58/ES, 2012/299/ES, 2012/445/ES, 2012/673/ES, 2013/3/ES, 2013/148/ES, 2013/152/ES un 2014/410/ES (OV L 142, 2.6.2017., 89.–92. lpp.)

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2017/946 (2017. gada 18. maijs) par daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu Slovākijā, Bulgārijā, Francijā, Čehijas Republikā, Lietuvā, Nīderlandē, Ungārijā, Kiprā, Igaunijā, Maltā, Rumānijā un Somijā un ar ko aizstāj Lēmumus 2010/682/ES, 2010/758/ES, 2011/355/ES, 2011/434/ES, 2011/888/ES, 2012/46/ES, 2012/446/ES, 2012/672/ES, 2012/710/ES, 2013/153/ES, 2013/229/ES un 2013/792/ES (OV L 142, 2.6.2017., 93.–96. lpp.)

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2017/947 (2017. gada 18. maijs) par transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu Somijā, Slovēnijā, Rumānijā, Polijā, Zviedrijā, Lietuvā, Bulgārijā, Slovākijā un Ungārijā un ar ko aizstāj Lēmumus 2010/559/ES, 2011/387/ES, 2011/547/ES, 2012/236/ES, 2012/664/ES, 2012/713/ES, 2013/230/ES, 2013/692/ES un 2014/264/ES (OV L 142, 2.6.2017., 97.–99. lpp.)

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1866 (2017. gada 12. oktobris) par to, lai Čehijas Republika sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu (OV L 266, 17.10.2017., 6.–7. lpp.)

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1867 (2017. gada 12. oktobris) par to, lai Portugāle sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu (OV L 266, 17.10.2017., 8.–9. lpp.)

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1868 (2017. gada 12. oktobris) par to, lai Grieķija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu (OV L 266, 17.10.2017., 10.–11. lpp.)

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2016/254 (2016. gada 12. februāris) par to, lai Latvija sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas datu (TRD) automatizētu apmaiņu (OV L 47, 24.2.2016., 8.–9. lpp.)

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2047 (2016. gada 18. novembris) par to, lai Dānija sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu (OV L 318, 24.11.2016., 8.–9. lpp.)

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2048 (2016. gada 18. novembris) par to, lai Dānija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu (OV L 318, 24.11.2016., 10.–11. lpp.)

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2009 (2015. gada 10. novembris) par to, lai Polija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu (OV L 294, 11.11.2015., 70.–71. lpp.)

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2049 (2015. gada 10. novembris) par to, lai Zviedrija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu (OV L 300, 17.11.2015., 15.–16. lpp.)

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2050 (2015. gada 10. novembris) par to, lai Beļģija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu (OV L 300, 17.11.2015., 17.–18. lpp.)

2010/482/ES: Padomes Lēmums (2010. gada 26. jūlijs), lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Islandi un Norvēģiju attiecībā uz dažu noteikumu piemērošanu, kas noteikti Padomes Lēmumā 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, un Padomes Lēmumā 2008/616/TI par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, tostarp tā pielikumā (OV L 238, 9.9.2010., 1.–2. lpp.)

Padomes Lēmums 2008/616/TI (2008. gada 23. jūnijs) par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši — apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību (OV L 210, 6.8.2008., 12.–72. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 04.05.2020