Eiropas Sociālais fonds (2007–2013)

Lai noteiktu Eiropas Sociālā fonda uzdevumu un piemērošanas jomu 2007.–2013. gadam, šī regula paredz specifiskus noteikumus attiecībā uz darbībām, kuras var finansēt ESF. ESF atbalsta Savienības prioritātes, kas veicinātu sociālo kohēziju, paaugstinātu ražīgumu un konkurētspēju, veicinātu ekonomisko izaugsmi un ilgtspējīgu attīstību. Šajā kontekstā ESF mērķis ir veicināt sociālās un ekonomiskās kohēzijas pastiprināšanos, uzlabojot nodarbinātību un darba iespējas.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regula (EK) Nr. 1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu un Regulas (EK) Nr. 1784/1999 atcelšanu (skatīt grozošo(-os) aktu(-us))

KOPSAVILKUMS

Laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam vispārējie noteikumi par Eiropas reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu paredz to, ka ESF atbalsta darbības mērķi “Konverģence” (mazāk attīstītiem reģioniem) un mērķi “Reģionālā konkurētspēja un nodarbinātība” (kura nolūks ir paredzēt un veicināt ekonomiskās izmaiņas, lai risinātu problēmas).

Uzdevums

ESF atbalsta dalībvalstu politiku saskaņā ar Lisabonas stratēģiju izaugsmei un nodarbinātībai. Šī politika cieši saistīta ar ekonomikas politikas vispārējām pamatnostādnēm (EPVP), Eiropas nodarbinātības stratēģiju (ENS), kā arī nodarbinātības vadlīnijām. It īpaši ESF mērķis ir:

Darbības joma un prioritātes

Mērķu “Konverģence” un “Reģionālā konkurētspēja un nodarbinātība” ietvaros ESF atbalsta dalībvalstu darbības šādās prioritātēs:

Prioritātes

Papildus mērķa “Konverģence” ietvaros ESF atbalsta šādas prioritātes:

Atbalsta koncentrēšana

Dalībvalstis raugās, lai ESF atbalstītās darbības atbilstu tām darbībām, kas sāktas saskaņā ar Eiropas nodarbinātības stratēģiju un veicina to. Dalībvalstis koncentrē atbalstu atbilstīgu rekomendāciju nodarbinātības jomā izstrādāšanai.

Attaisnotie izdevumi

Noteikumus attiecībā uz attaisnojamiem izdevumiem pieņem valstu līmenī. Tomēr ESF par attaisnojamiem izdevumiem nav uzskatāmi:

Laba pārvaldība un partnerība

ESF rosina labu pārvaldību un partnerību. Tā sniegtais atbalsts šajā jomā tiek izstrādāts un īstenots attiecīgajā teritoriālajā līmenī, ņemot vērā nacionālo, reģionālo un vietējo līmeni saskaņā ar katrai dalībvalstij raksturīgajiem institucionālajiem noteikumiem. Dalībvalstis raugās, lai ESF atbalsta projekta sagatavošanā, īstenošanā un uzraudzībā piedalītos sociālie partneri un lai notiktu apspriešanās ar citām atbilstīgi iesaistītajām pusēm attiecīgajā teritoriālajā līmenī.

Priekšvēsture

Pārējie noteikumi par kohēzijas politiku 2007.–2013. gada periodā ir iekļauti četrās īpašajās regulās par:

Politikas līmenī 2007.–2013. gada perioda kohēzijas politikas finanšu pamats ir noteikts Iestāžu nolīgumā un finanšu shēmā 2007.–2013. gadam.

Atsauces

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 1081/2006

1.8.2006.

OV L 210, 31.7.2006.

Grozošais akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 396/2009

22.5.2009.

OV L 126, 21.5.2009.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas 2006. gada 4. augusta Lēmums 2006/593/EK (2006. gada 4. augusts), ar ko nosaka saistību apropriējumu paredzamo sadalījumu dalībvalstīm attiecībā uz reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības mērķi laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam (OV L 243, 6.9.2006.).Grozīts ar:Lēmumu 2010/476/ES (OV L 232, 2.9.2010.).

Padomes 2006. gada 6. oktobra Lēmums 2006/702/EK par Kopienas kohēzijas stratēģijas pamatnostādnēm (OV L 291, 21.10.2006.). Projektu par Kopienas stratēģiskajām pamatnostādnēm kohēzijas, izaugsmes un nodarbinātības jomā Padome pieņēma 2006. gada 6. oktobrī. Šīs stratēģiskās pamatnostādnes veido paredzamo ietvaru kohēzijas politikas un fondu atbalsta izveidei 2007.–2013. gada periodā.

Komisijas

2005. gada 5. jūlija paziņojums “Kohēzijas politika izaugsmes un darba vietu atbalsta jomā – Kopienas stratēģijas pamatnostādnes 2007.–2013. gadam” (COM(2005) 299 – Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts).

Pēdējā atjaunināšana: 17.09.2010