Kopēja statistiski teritoriālo vienību klasifikācija (NUTS)

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

NUTShierarhija

Katrai ES valstij ir reģionālo iedalījumu 3 līmeņu hierarhija, kuras pamatā ir iedzīvotāju skaita minimālais un maksimālais slieksnis:

Trešais līmenis ir otrā līmeņa iedalījums, otrais līmenis ir pirmā līmeņa iedalījums, bet pirmais līmenis ir valstu iedalījums. NUTS neietver vietējo (pašvaldību) līmeni. Ja ES valsts kopējais iedzīvotāju skaits ir mazāks par noteikta NUTS līmeņa minimālo slieksni, pati valsts veido attiecīgā NUTS līmeņa teritoriālo vienību.

Klasifikācijas kritēriji

NUTS sistēmā ir jāņem vērā ES valstu esošās administratīvās vienības. NUTS līmeni, kuram atbilst esošais administratīvais līmenis, nosaka, pamatojoties uz šīs administratīvās vienības vidējo iedzīvotāju skaitu saskaņā ar šādu modeli:

Līmenis

Minimālais iedzīvotāju skaits

Maksimālais iedzīvotāju skaits

NUTS 1

3 miljoni

7 miljoni

NUTS 2

800 000

3 miljoni

NUTS 3

150 000

800 000

Ja ES valstij noteiktā klasifikācijas līmenī nav atbilstīga lieluma esoša administratīvā līmeņa, šo līmeni nosaka, apvienojot attiecīgu skaitu mazāku tuvu esošu administratīvu vienību. Šādi izveidotas apvienotās vienības veido “neadministratīvu līmeni”, kurā attiecībā uz katru neadministratīvo vienību ir jāievēro iepriekš noteiktie iedzīvotāju skaita sliekšņi.

Pašreizējā NUTS klasifikācijā, kas ir spēkā no 2015. gada 1. janvāra, ir uzskaitīti 98 reģioni NUTS 1 līmenī, 276 reģioni NUTS 2 līmenī un 1 342 reģioni NUTS 3 līmenī. Regulā (ES) Nr. 1319/2013 ir noteikts NUTS 1., 2. un 3. līmeņa iedalījums, kas ir spēkā kopš 2015. gada 1. janvāra.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2003. gada 11. jūlija.

KONTEKSTS

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1059/2003 (2003. gada 26. maijs) par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi (OV L 154, 21.6.2003., 1.–41. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1059/2003 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Regula (EK) Nr. 11/2008 (2008. gada 8. janvāris), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi attiecībā uz jaunā reģionālā sadalījuma laikrindu nosūtīšanu (OV L 5, 9.1.2008., 13.–14. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 99/2013 (2013. gada 15. janvāris) par Eiropas statistikas programmu 2013.–2017. gadam (OV L 39, 9.2.2013., 12.–29. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 04.11.2016