Bioloģisko produktu ražošana un marķēšana

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 834/2007 — bioloģiskā ražošana un bioloģisko produktu marķēšana

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar šo regulu izveido tiesisko regulējumu attiecībā uz bioloģiskajiem produktiem. Tajā ir izklāstīti bioloģiskās lauksaimniecības pamatmērķi un vispārējie principi, kā arī aprakstīti noteikumi par ražošanu, marķēšanu, kontroli un tirdzniecību ar trešajām valstīm.

Ar to saskaņo noteikumus par bioloģisko produktu ražošanu, marķēšanu un kontroli, un tās mērķis ir nodrošināt, lai:

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

Ar šo sistēmu reglamentē:

Mērķi un principi

Mērķi galvenokārt ir vērsti uz ilgtspējīgu lauksaimniecību un produkcijas kvalitāti, kam jāatbilst patērētāju vajadzībām.

Vispārīgie principi attiecas, piemēram, uz īpašām ražošanas metodēm, daba resursu izmantošanu un stingriem ierobežojumiem saistībā ar ķīmiski sintezētu resursu lietošanu.

Tiesību aktā arī noteikti īpaši principi attiecībā uz lauksaimniecību un bioloģiskās pārtikas un bioloģiskās dzīvnieku barības pārstrādi.

Ražošanas noteikumi

Saskaņā ar bioloģisko produktu ražošanas vispārējiem noteikumiem ir aizliegti jebkādu veidu ģenētiski modificēti organismi (ĢMO). Noteikumi par pārtikas marķēšanu ļauj uzņēmējiem nodrošināt atbilstību šim aizliegumam. Ir arī aizliegta apstrāde ar jonizējošo starojumu.

Tiem, kuri vēlas nodarboties ar abu veidu lauksaimniecisko ražošanu (bioloģisko un nebioloģisko), jānodrošina šajos divos darbības veidos audzēto dzīvnieku un izmantoto zemes platību nošķiršana.

Bioloģiskajai augkopībai ir jāatbilst noteiktiem noteikumiem saistībā ar:

Kā bioloģiskus produktus var arī klasificēt noteiktās teritorijās ievāktus savvaļas augus, ja tie atbilst noteiktiem nosacījumiem saistībā ar to ievākšanu un izcelsmi (piemēram, vieta, kurā tie ievākti, vismaz 3 gadus nav apstrādāta ar neatļautiem produktiem). Arī jūras aļģes var uzskatīt par bioloģisku produktu, ja to ražošanas un iegūšanas teritorija atbilst noteiktiem nosacījumiem.

Ražošanai lopkopībā ir jāatbilst īpašiem noteikumiem saistībā ar:

Līdzīgi īpaši noteikumi attiecas uz akvakultūras dzīvniekiem.

Komisija bioloģiskajā lauksaimniecībā atļauj izmantot ierobežotu skaitu produktu un vielu. Šie produkti var būt paredzēti augu kopšanai, dzīvnieku barībai un lopkopības dzīvniekiem un augu ražošanai paredzēto ēku tīrīšanai. Komisija var arī noteikt konkrētus ierobežojumus un nosacījumus šo produktu lietošanai.

Saimniecībām, kuras sāk nodarboties ar jaunu bioloģiskās lauksaimniecības veidu, ir jāievēro pārejas periods, kurā jāizmanto bioloģiskās lauksaimniecības metodes. Regulā ir izklāstīti noteikumi attiecībā uz šo pārejas periodu.

Bioloģiskai pārstrādātai barībai ir jāsatur bioloģiski izejmateriāli, un to nedrīkst pārstrādāt, izmantojot ķīmiskos šķīdinātājus. Pārstrādātai pārtikai galvenokārt jāsatur lauksaimnieciskas izcelsmes sastāvdaļas. Citas sastāvdaļas ir atļautas, ja no Komisijas pieprasīta attiecīga atļauja. Bioloģiskais raugs ir jāražo no bioloģiskiem substrātiem un citām atļautām sastāvdaļām.

Komisija attiecībā uz noteikumiem par mērķiem, ražošanu un marķēšanu var noteikt izņēmumus. Šie izņēmumi ir uz ierobežotu laiku, un tie attiecas uz konkrētiem gadījumiem.

Marķējums

Uz marķējuma, reklāmmateriālos vai tirdzniecības dokumentos var izmantot tādus apzīmējumus kā “eko” un “bio”, lai aprakstītu bioloģiskos produktus, to sastāvdaļas vai izejvielas.

Bioloģiska produkta marķējumam jābūt skaidri redzamam uz iepakojuma, un uz tā jābūt norādītai kontroles organizācijai, kas sertificējusi attiecīgo produktu.

Kopš 2010. gada 1. jūlija uz bioloģiskiem pārtikas produktiem obligāti jāizmanto ES logotips, kā arī norāde par produktā izmantoto izejvielu izcelsmi. Šai norādei jābūt tajā pašā vizuālajā laukā, kur atrodas ES logotips.

Kontrole

Atbilstību šajā regulā iekļautajiem noteikumiem nodrošina ar kontroles sistēmu, kuras pamatā ir Regula (EK) Nr. 882/2004 un Komisijas sagatavoti piesardzības un kontroles pasākumi. Šī sistēma nodrošina pārtikas izsekojamību saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 178/2002.

Pārkāpumu riska novērtējumā tiek noteikts kontroles pasākumu veids un biežums. Tos organizē ES valstu ieceltas iestādes. Noteiktos apstākļos šīs iestādes kontroles pienākumus var deleģēt akreditētām organizācijām, taču tās joprojām ir atbildīgas par veikto kontroles pasākumu uzraudzību un izņēmumu noteikšanu. ES valstīm ir regulāri jānosūta Komisijai attiecīgo iestāžu un kontroles organizāciju saraksts.

Iestādēm pirms bioloģiskā produkta laišanas tirgū ir arī jākontrolē visu attiecīgā produkta tirdzniecībā iesaistīto uzņēmumu darbība.

Pēc šo kontroles pasākumu veikšanas uzņēmums saņem sertifikātu, ka tas atbilst šai regulai. Ja tiek konstatēta neatbilstība, iestādēm jānodrošina, ka uz attiecīgo produktu marķējuma nav norādītas atsauces uz bioloģisku produkciju.

Tirdzniecība ar ārpussavienības valstīm

Arī produktus no trešajām valstīm var tirgot ES tirgū kā bioloģiskus produktus, ja tie atbilst šai regulai un attiecībā uz tiem ir veikti kontroles pasākumi. Šos kontroles pasākumus var veikt ES atzīta organizācija vai akreditēta kontroles organizācija.

Tirdzniecības un statistikas uzraudzība

Bioloģiska produkta tirdzniecību nekādi nedrīkst kavēt neviena cita ES valsts iestāde, kas nav iestāde, kura veikusi produkta pārbaudi.

Pamatojoties uz ES valstu sniegtajiem datiem, Komisija veic statistikas uzraudzību. Regulatīvā komiteja bioloģiskās lauksaimniecības jautājumos palīdz Komisijai izstrādāt politiku bioloģiskās lauksaimniecības jomā.

Atcelšana

Regula (ES) 2018/848 atceļ un aizstāj Regulu (EK) Nr. 834/2007 un ir spēkā no 2021. gada 1. janvāra.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2009. gada 1. janvāra.

KONTEKSTS

PAMATDOKUMENTS

Padomes Regula (EK) Nr. 834/2007 (2007. gada 28. jūnijs) par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu (OV L 189, 20.7.2007., 1.–23. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 834/2007 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/848 (2018. gada 30. maijs) par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 (OV L 150, 14.6.2018., 1.–92. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Regula (EK) Nr. 889/2008 (2008. gada 5. septembris), ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu (OV L 250, 18.9.2008., 1.–84. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 24.09.2018