Dzīvnieku izcelsmes pārtikas higiēnas nodrošināšana

Regula (EK) Nr. 853/2004 nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem. Tā ir Eiropas Savienības 2004. gada pārtikas higiēnas tiesību aktu kopuma nozīmīgs elements.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 853/2004 (2004. gada 29. aprīlis), ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku.

KOPSAVILKUMS

Šīs regulas mērķis ir nodrošināt augstu pārtikas drošības un sabiedrības veselības līmeni. Tā papildina Regulu (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas higiēnu, kuras noteikumi galvenokārt attiecas uz tirgus dalībnieku apstiprināšanu nozarē.

Regulas noteikumi ir piemērojami neapstrādātiem un apstrādātiem dzīvnieku izcelsmes produktiem. Tie parasti nav piemērojami pārtikai, kas satur gan augu izcelsmes produktus, gan apstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus.

Eiropas Savienības (ES) valstīm ir pienākums reģistrēt un, ja nepieciešams, apstiprināt uzņēmumus, kas apstrādā dzīvnieku izcelsmes produktus.

Nozaru pieeja

Regulas noteikumi par dzīvnieku izcelsmes pārtiku ir piemērojami šādām pamata nozarēm: gaļa, vēžveidīgie, zivis un piens. Saskaņā ar tradicionālajām ražošanas metodēm regula ļauj valsts pārtikas uzraudzības iestādēm noteikt īpašus nosacījumus higiēnas noteikumiem katrā nozarē.

Gaļas nozarē šie noteikumi, piemēram, ir piemērojami kautuvēm, sadalīšanai un atkaulošanai, marķēšanai ar veselības marķējumu, glabāšanai, transportēšanai un nogatavināšanai. Saistībā ar medījumu gaļu mednieki ir jāapmāca par veselības un higiēnas jautājumiem.

Noteikumi vēžveidīgajiem un zvejniecības produktiem ir piemērojami visiem aspektiem, ieskaitot ražošanu un ievākšanu, ražošanas aprīkojumu, apstrādi un transportēšanu.

Gaļa

Šī nozare ietver mājas nagaiņus (mājas liellopi, cūkas, aitas un kazas); mājputnus un zaķveidīgos (saimniecībā audzēti putni / truši, zaķi un grauzēji); saimniecībā audzētus medījamos dzīvniekus; medījamos dzīvniekus; malto gaļu, gaļas izstrādājumus un mehāniski atdalītu gaļu (MAG); kā arī gaļas izstrādājumus.

Citas nozares:

2013. gada maijā Eiropas Komisija pieņēma priekšlikumus pasākumu kopumam, lai papildus uzlabotu veselību un drošību lauksaimniecības pārtikas aprites ķēdē.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 853/2004

20.5.2004.

-

OV L 139, 30.4.2004.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 219/2009

20.4.2009.

-

OV L 87, 31.3.2009.

Regulas (EK) Nr. 853/2004 turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Regula (EK) Nr. 2074/2005 (2005. gada 5. decembris), ar ko nosaka ieviešanas pasākumus noteiktiem produktiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 853/2004 un oficiālās kontroles organizēšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 854/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004, izņēmumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 852/2004 un groza Regulu (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004 (Oficiālais Vēstnesis L 338, 22.12.2005.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu (Oficiālais Vēstnesis L 139, 30.4.2004.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 854/2004 (2004. gada 29. aprīlis), ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu (Oficiālais Vēstnesis, L 139, 30.04.2004.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/41/EK (2004. gada 21. aprīlis), ar ko atceļ dažas direktīvas par pārtikas higiēnu un dzīvnieku veselības nosacījumiem attiecībā uz dažu lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu un laišanu tirgū un groza Padomes Direktīvas 89/622/EEK un 92/118/EK un Padomes Lēmumu 95/408/EK. (Oficiālais Vēstnesis L 157, 30.4.2004.).

Pēdējā atjaunināšana: 18.05.2014