Pārtikas nekaitīgums — no lauka līdz galdam

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu

KOPSAVILKUMS

ES cenšas nodrošināt pārtikas higiēnu visos ražošanas procesa posmos — no primārās ražošanas posma (galvenokārt lauksaimniecības, medniecības vai zvejniecības) līdz gala patērētājam. Šis ES tiesību akts neattiecas uz jautājumiem, kas saistīti ar uzturvērtību, sastāvu vai kvalitāti, vai arī pārtikas ražošanu vai gatavošanu mājās.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Šajā regulā un tās pielikumos ir noteikta virkne mērķu pārtikas nekaitīguma jomā, kuri jāievēro uzņēmumiem, kuri strādā ar pārtiku.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Pamatprincips ir tāds, ka visiem, kuri strādā pārtikas nozarē, visos ražošanas procesa posmos ir jānodrošina higiēna.

Regulas I pielikumā ir apskatītas darbības, kas saistītas ar primāro ražošanu (t. i., lauksaimniecību, medniecību vai zvejniecību) un kas ietver pirmproduktu pārvadāšanu, apstrādi un uzglabāšanu, kā arī dzīvu dzīvnieku pārvadāšanu.

II pielikumā izklāstītie vispārējie higiēnas mērķi attiecas uz tādām jomām kā:

uzņēmuma telpas un aprīkojums, kurā uzglabā pārtiku;

pārvadāšanas apstākļi;

pārtikas atkritumi;

ūdensapgāde;

darbinieku, kas apstrādā pārtikas produktus, personīgā higiēna un apmācība;

iesaiņošanas materiāli;

termiskās apstrādes procesi.

Turklāt visiem pārtikas nozares uzņēmumiem ir jāievēro Regula (EK) Nr. 853/2004, ar kuru pieņemti noteikumi par dzīvnieku izcelsmes pārtiku.

Dažkārt var noteikt izņēmumus, piemēram, mazajiem uzņēmumiem, kuri veic tiešu piegādi vietējiem klientiem. ES valstis var pielāgot noteikumus, lai tie atbilstu noteiktiem vietējiem apstākļiem, ja vien netiek apdraudēts pārtikas nekaitīgums.

HACCPsistēma

Uzņēmumiem pārtikas nozarē (tādiem, kas nav iesaistīti lauksaimniecībā vai lopkopībā un medniecībā vai zvejniecībā) ir jāpiemēro riska analīze un kritiskie kontrolpunkti (HACCP), kas ir ieviesti kā Pārtikas kodeksa daļa. Tomēr šie principi neaizstāj oficiālās pārbaudes. To mērķis ir:

noteikt kritiskos kontrolpunktus un uzraudzības procedūras;

noteikt koriģējošos pasākumus;

ieviest pārbaužu procedūras, lai noteiktu, vai šie pasākumi darbojas efektīvi;

veikt uzskaiti.

ES valstis ir jārosina izstrādāt valsts pamatnostādnes, kuru pamatā ir HACCP principi, ar iespēju izstrādāt ES mēroga pamatnostādnes, ja tiktu uzskatīts, ka tas ir vajadzīgs.

Ja to prasa valstu vai ES tiesību akti, uzņēmumiem pārtikas nozarē jābūt apstiprinātiem un visām uzņēmumu telpām jābūt reģistrētām attiecīgā iestādē.

Pārtikai, kas tiek importēta ES, kā arī eksportētai dzīvnieku izcelsmes pārtikai ir jāatbilst ES standartiem vai tiem līdzvērtīgiem noteikumiem, kā arī jebkādām prasībām, ko var noteikt importētāja valsts.

Izsekojamības* noteikumi, kas ir ieviesti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 178/2002, tagad attiecas arī uz pārtiku, kas tiek importēta ES un eksportēta no tās, un šajā saistībā ir piemērojamas noteiktas jaunas prasības.

Ja uzņēmums pārtikas nozarē konstatē, ka pārtikas produkts rada nopietnu risku veselībai, tam nekavējoties jāizņem attiecīgais produkts no tirgus, informējot patērētājus un attiecīgo iestādi.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2004. gada 20. maijā.

GALVENAIS TERMINS

* Izsekojamība: iespēja izsekot pārtikas produktu vai dzīvnieku, no kura iegūst pārtiku, visos ražošanas, apstrādes un izplatīšanas posmos.

KONTEKSTS

Informācija par pamata tiesību aktiem pārtikas higiēnas jomā Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu (OV L 139, 30.04.2004., 1.–54. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 852/2004 turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Regula (EK) Nr. 2073/2005 (2005. gada 15. novembris) par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem (OV L 338, 22.12.2005., 1.–26. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Regula (EK) Nr. 2074/2005 (2005. gada 5. decembris), ar ko nosaka ieviešanas pasākumus noteiktiem produktiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 853/2004 un oficiālās kontroles organizēšanu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, izņēmumus Regulai (EK) Nr. 852/2004 un groza Regulu (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004 (OV L 338, 22.12.2005., 27.–59. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 24.11.2015