Pārtikas nekaitīgums – no lauka līdz galdam

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Galvenais princips ir tāds, ka ikvienam, kas strādā pārtikas produktu apritē, ir jānodrošina, ka pārtikas produkti tiek apstrādāti higiēniskā un drošā veidā, t. i., katrā ražošanas procesa posmā tie netiek piesārņoti ar pārtikas produktu radīto apdraudējumu. To panāk ar:

Laba higiēnas prakse

I pielikumā ir izklāstīta labas higiēnas prakse, kas saistīta ar primāro ražošanas posmu (t. i., lauksaimniecību, medniecību vai zvejniecību) un pirmproduktu pārvadāšanu, apstrādi un uzglabāšanu, kā arī ar dzīvu dzīvnieku pārvadāšanu.

II pielikumā izklāstītā labas higiēnas prakse attiecas uz pārtikas produktu tirgus dalībniekiem pēc primārā ražošanas posma (kautuves, pārstrādes rūpnīcas, mazumtirgotāji utt.) un aptver šādas jomas:

Procedūras, kuras ir balstītas uz HACCP principiem

Pārtikas nozares uzņēmumiem (izņemot tos, kuri ir iesaistīti primārajā ražošanas posmā) jāpiemēro uz HACCP principiem balstītas procedūras saskaņā ar Pārtikas kodeksā (Codex Alimentarius) noteiktajiem vispārējiem principiem attiecībā uz pārtikas produktu higiēnu. Šie principi ietver:

Tiek veicināta vadlīniju izstrāde labas higiēnas prakses un HACCP procedūru ieviešanai konkrētā pārtikas nozarē nacionālā un ES līmenī.

Citas Regulā (EK) Nr. 852/2004 paredzētās prasības

Ja tas ir prasīts saskaņā ar valstu vai ES tiesību aktiem, uzņēmumiem pārtikas nozarē jābūt apstiprinātiem un visām uzņēmumu telpām jābūt reģistrētām attiecīgā iestādē, ļaujot šai iestādei tos apmeklēt un pārbaudīt higiēnas prasību ievērošanu.

Pārtikas produktiem, kas tiek importēti ES, un eksportētajai dzīvnieku izcelsmes pārtikai ir jāatbilst ES standartu prasībām vai tiem līdzvērtīgiem noteikumiem, kā arī – visām prasībām, ko var noteikt importētāja valsts.

Cieši saistītie ES tiesību akti

Regulā (EK) Nr. 853/2004 (skatīt kopsavilkumu) ir izklāstīti papildu īpašie higiēnas noteikumi attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku, piemēram, gaļu, zvejniecības produktiem un sieriem.

Regula (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz ES pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības (skatīt kopsavilkumu), papildina higiēnas prasības, nosakot pienākumus attiecībā uz pārtikas produktu izsekojamību* un nosakot, ka, konstatējot, ka pārtikas produktu sūtījums rada nopietnu risku veselībai, attiecīgā pārtikas produkta uzņēmumam nekavējoties jāatsauc attiecīgais pārtikas produkts no tirgus un jāinformē patērētāji un attiecīgā iestāde.

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 852/2004

Regula ir vairākkārt grozīta ar šādām regulām:

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2006. gada 1. janvāra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Izsekojamība: iespēja izsekot pārtikas produktu vai dzīvnieku, no kura iegūst pārtiku, visos ražošanas, apstrādes un izplatīšanas posmos.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu (OV L 139, 30.04.2004., 1.–54. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 852/2004 turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Regula (EK) Nr. 2073/2005 (2005. gada 15. novembris) par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem (OV L 338, 22.12.2005., 1.–26. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 853/2004 (2004. gada 29. aprīlis), ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (OV L 139, 30.4.2004., 55.–205. lpp.). Teksts publicēts atkārtoti ar labojumiem (OV L 226, 25.6.2004., 22.–82. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 178/2002 (2002. gada 28. janvāris), ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 1.2.2002., 1.–24. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 25.10.2021