Savvaļas putnu aizsardzība

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Pasākumi attiecībā uz apdraudētajām sugām

ES valstīm ar jārīkojas, lai saglabātu vai atjaunotu apdraudēto sugu populācijas līdz tādam līmenim, kas atbilst ekoloģijas, zinātnes un kultūras prasībām, vienlaikus ņemot vērā saimnieciskās un rekreatīvās vajadzības.

Pasākumi attiecībā uz visām putnu sugām

Ir jāizveido pasākumi, lai pietiekamā mērā saglabātu, uzturētu vai atjaunotu visu putnu sugu dzīvotņu* daudzveidību un teritoriju.

Šie pasākumi galvenokārt ietver:

Īpaši pasākumi

Vispārējās aizsardzības pasākumi

Putnu medīšana

Izpēte

ES valstīm ir jāsekmē pētniecība ar nolūku pārvaldīt, aizsargāt un racionāli izmantot (piemēram, lai noteiktu valsts izzūdošo sugu sarakstus) savvaļas putnus Eiropā.

Ziņošana

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

To piemēro kopš 2010. gada 15. februāra. Ar Direktīvu 2009/147/EK kodificēja un aizstāja Direktīvu 79/409/EEK un tās turpmākos grozījumus.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Dzīvotne: dabas teritorija vai vides tips, kurā parasti sastopami noteikta veida dzīvnieki vai augi.
Biotops: zona ar pastāvīgiem ārējās vides apstākļiem, kas nodrošina dzīves telpu konkrētai dzīvnieku un augu kopai.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/147/EK (2009. gada 30. novembris) par savvaļas putnu aizsardzību (kodificēta versija) (OV L 20, 26.1.2010., 7.–25. lpp.)

Direktīvas 2009/147/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1010 (2019. gada 5. jūnijs) par ziņošanas pienākumu pielāgošanu ar vidi saistītu tiesību aktu jomā un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 166/2006 un (ES) Nr. 995/2010, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/49/EK, 2004/35/EK, 2007/2/EK, 2009/147/EK un 2010/63/ES, Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 un (EK) Nr. 2173/2005 un Padomes Direktīvu 86/278/EEK (OV L 170, 25.6.2019., 115.–127. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 28.05.2020