Ozona slāni noārdošas vielas

Lai aizsargātu cilvēku veselību un vidi, ES pakāpeniski izbeidz ozona slāni noārdošo vielu ražošanu un lietošanu. Lai sasniegtu šo mērķi, ir aizliegts ražot un tirgot visbīstamākās vielas, piemēram, hlorfluorogļūdeņražus (CFC), un ir noteiktas procedūras citām vielām.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1005/2009 (2009. gada 16. septembris) par ozona slāni noārdošām vielām.

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to paredz noteikumus par ozona slāni noārdošo vielu ražošanu, importu, eksportu, laišanu tirgū, lietošanu, rekuperāciju, reciklēšanu, reģenerāciju un iznīcināšanu. Tāpat ar to nosaka prasības par informācijas sniegšanu un noteikumus attiecībā uz tādiem ražojumiem un iekārtām, kas satur šīs vielas. Regula ir trīsreiz grozīta.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

KAD ŠĪ REGULA IR PIEMĒROJAMA?

No 2010. gada 1. janvāra.

GALVENIE TERMINI

Izejviela ir jebkura kontrolējamā viela vai jauna viela, kura ķīmiski pārveidojas procesā, kā rezultātā tā pilnībā maina savu sākotnējo sastāvu, un kuras emisijas ir nenozīmīgas.

Procesu aģenti ir kontrolējamās vielas, kuras izmanto kā ķīmisko procesu aģentus III pielikumā minētajiem lietojumiem.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas Klimata politikas ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 1005/2009

20.11.2009.

Neattiecas, jo regula ir tieši piemērojama. Tomēr ES valstīm ir pienākums noteikt personāla minimālās kvalifikācijas prasības (1.1.2010.) un paredzēt noteikumus par sankcijām (2011. gada 30. jūnijs).

OV L 286, 31.10.2009., 1.-30. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Komisijas Regula (ES) Nr. 744/2010

8.9.2010.

-

OV L 218, 19.8.2010., 2.-8. lpp.

Komisijas Regula (ES) Nr. 1087/2013

25.11.2013.

-

OV L 293, 5.11.2013., 28.-28. lpp.

Komisijas Regula (ES) Nr. 1088/2013

25.11.2013.

-

OV L 293, 5.11.2013., 29.-30. lpp.

Regulas (EK) Nr. 1005/2009 turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 02.04.2015