ES Vides aģentūra - vides informācija un monitorings

Regula (EK) Nr. 401/2009 - Eiropas Vides aģentūra un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīkls.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 401/2009 (2009. gada 23. aprīlis) par Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Regulā ir aprakstīti Eiropas Vides aģentūras (EVA) un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīkla (EIONET) nolūki un mērķi. Ar to tiem ir dota iespēja sniegt informāciju ES vides politikas izstrādes atbalstīšanai.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

EVA ir ES aģentūra, kuras mērķis ir aizsargāt un uzlabot vidi un atbalstīt ilgtspējīgu attīstību. EVA to dara, sniedzot objektīvu, uzticamu un salīdzināmu informāciju, lai:

tiktu veikti vides aizsardzības pasākumi;

tiktu novērtēti šo pasākumu rezultāti;

sabiedrība tiktu informēta par vides stāvokli;

ES valstis saņemtu vajadzīgo tehnisko un zinātnisko atbalstu.

Tās galvenie uzdevumi ir šādi:

vākt, apstrādāt un analizēt datus, lai sniegtu ES objektīvu informāciju, kas vajadzīga efektīvas vides politikas veidošanā;

sekmēt vides pasākumu uzraudzību;

salīdzināt, novērtēt un izplatīt datus par vides stāvokli plašai sabiedrībai;

nodrošināt datu salīdzināmību Eiropas mērogā;

veicināt ES datu iekļaušanu starptautiskās pārraudzības programmās, piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijas programmās;

veicināt metožu izstrādi videi nodarīto zaudējumu un preventīvās, aizsardzības un atjaunošanas politikas izmaksu novērtēšanai;

veicināt informācijas apmaiņu par labākajām tehnoloģijām, kas palīdz novērst vai samazināt videi radīto kaitējumu;

reizi piecos gados publicēt pārskatu par vides stāvokli, pārmaiņām un perspektīvām vides jomā.

Ietvertie dati attiecas uz:

augsnes un faunas un floras stāvokli;

atkritumu apsaimniekošanu;

klimata pārmaiņām un pielāgošanos klimata pārmaiņām.

EVA valdē ir viens pārstāvis no katras tās dalībvalsts, divi pārstāvji no Eiropas Komisijas un divi zinātniskie eksperti, ko ieceļ Eiropas Parlaments. Izpilddirektors atbild par ikdienas darba vadību.

EVA sadarbojas ar citām ES un starptautiskām iestādēm, piemēram, ar ES Statistikas biroju (Eurostat) un Eiropas Komisijas Kopīgo pētniecības centru, Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides programmu un Pasaules Veselības organizāciju.

EIONET , kura darbību koordinē EVA, ir ES informācijas tīkls par vides jautājumiem. Tajā ir pārstāvētas visas ES valstis, kā arī Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice un Turcija.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Kopš 2009. gada 10. jūnija.

KONTEKSTS

Eiropas Vides aģentūras tīmekļa vietne.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 401/2009

10.6.2009.

-

OV L 126, 21.5.2009., 13.-22. lpp.

Pēdējo reizi atjaunots: 22.09.2015