ES atkritumu apsaimniekošanas tiesību akts

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2008/98/EK par atkritumiem un dažu direktīvu atcelšanu

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Direktīva 2008/98/EK

Grozījumu direktīva (ES) 2018/851

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

KONTEKSTS

GALVENIE TERMINI

Blakusprodukts: ražošanas procesā radusies viela vai priekšmets, kura ražošana nebija šā procesa galvenais mērķis. Ar šo direktīvu pieņem nosacījumus, kurus ievērojot, šāda viela vai priekšmets nav uzskatāma par atkritumu.
Ražotāja paplašinātas atbildības shēma: ES valstu veiktu pasākumu kopums, ar ko nodrošināt, lai produktu ražotājiem būtu finansiāla atbildība vai finansiāla un organizatoriska atbildība īstenot pārvaldību tajā produkta aprites cikla posmā, kad tas kļuvis par atkritumiem.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/98/EK (2008. gada 19. novembris) par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (OV L 312, 22.11.2008., 3.–30. lpp.)

Direktīvas 2008/98/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1004 (2019. gada 7. jūnijs), ar ko nosaka noteikumus, kā aprēķināt, verificēt un ziņot datus par atkritumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/98/EK, un ar ko atceļ Komisijas Īstenošanas lēmumu C(2012) 2384 (OV L 163, 20.6.2019., 66.–100. lpp.)

Komisijas Direktīva (ES) 2015/1127 (2015. gada 10. jūlijs), ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (OV L 184, 11.7.2015., 13.–15. lpp.)

Komisijas Lēmums 2000/532/EK (2000. gada 3. maijs), ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (OV L 226, 6.9.2000., 3.–24. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 22.06.2020