Cīņa pret atmežošanu

Mežus apdraud atmežošana un degradācija. Mežu aizsardzība ir efektīvs pasākums cīņai pret globālo sasilšanu un svarīgu ekosistēmu pakalpojumu zudumu.

AKTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Atmežošanas un meža degradācijas radīto problēmu risinājumi cīņai ar klimata pārmaiņām un bioloģiskās daudzveidības izzušanu (COM(2008) 645 final, 17.10.2008.)

KOPSAVILKUMS

Mežus apdraud atmežošana un degradācija. Mežu aizsardzība ir efektīvs pasākums cīņai pret globālo sasilšanu un svarīgu ekosistēmu pakalpojumu zudumu.

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

Šajā dokumentā Eiropas Komisija izklāsta Eiropas Savienības nostādnes atbildei uz atmežošanu, aicina ieinteresētās personas sniegt ieguldījumu un cenšas uzsākt virkni sākotnējo darbību, kuras kalpotu par pamatu globālai atbildei uz atmežošanu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

KONTEKSTS

Meži, kas aizņem aptuveni 30 % no pasaules sauszemes platības (un 40 % no ES sauszemes platības), ir būtiski svarīgi vides veselībai. Tie nodrošina bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai svarīgas dzīvotnes, tādus nozīmīgus pakalpojumus kā erozijas aizkavēšana, ūdens attīrīšana un oglekļa dioksīda (CO2) uzglabāšana un iztiku 1,6 miljardiem cilvēku visā pasaulē.

Vienlaikus, mežus apdraud atmežošana, kuras rezultātā ik gadu tiek iznīcināti 13 miljoni hektāru meža, kā liecina Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) dati. Tās galvenie cēloņi ir pievēršanās lauksaimniecībai un slikti kontrolēta infrastruktūras attīstība.

Plašāka informācija ir pieejama šajās Eiropas Komisijas tīmekļa vietnēs:

SAISTĪTIE AKTI

Padomes Regula (EK) Nr. 2173/2005 (2005. gada 20. decembris) par FLEGT licencēšanas sistēmas izveidi kokmateriālu importam Eiropas Kopienā (OV L 347, 30.12.2005., 1.-6. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 995/2010 (2010. gada 20. oktobris), ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus (OV L 295, 12.11.2010., 23.-34. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1386/2013/ES (2013. gada 20. novembris) par vispārējo Savienības vides rīcības programmu līdz 2020. gadam “Labklājīga dzīve ar pieejamajiem planētas resursiem” (OV L 354, 28.12.2013., 171.-200. lpp.)

Komisijas paziņojums - Jauna ES meža stratēģija mežiem un uz koksnes resursiem balstītai rūpniecībai (COM(2013) 659 final, 20.9.2013.)

Pēdējo reizi atjaunots: 14.09.2015